SAS Component - Optimering av reservdelshantering för ett flertal servicenivåavtal med flygbolag

Investeringen i reservdelar kunde sänkas kraftigt med systembaserad reservdelsoptimering.

Att driva ett flygbolag är oundvikligen dyrt och många flygbolag har små marginaler i sin verksamhet. Det finns många olika sätt för ett flygbolag att skära ned på rörelsekostnaderna. Oftast finns det en stor potential för besparingar inom det kostsamma området reservdelsförsörjning.

Det bolag som idag går under namnet ST Aerospace Solutions Europe, hette vid tidpunkten för det aktuella projektet, SAS Component och var en separat affärsenhet inom SAS-koncernen. SAS Component stod för reparationstjänster och reservdelsförsörjning i fråga om roterande komponenter åt SAS och andra flygbolag enligt servicenivåavtal. Detta innebar bland annat att SAS Component hanterade sina kunders lager av roterande komponenter. Att en och samma aktör sköter denna typ av tjänster åt flera olika flygbolag, gör det lättare att tillhandahålla kostnadseffektiv support för flygplanen med målet att minimera den tid då de inte kan användas på grund av underhåll och reparationer.

I arbetet med att ge sina kunder support använde SAS Component ett nätverk av flygplatser med tre huvudbaser i Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Vid tidpunkten för den aktuella studien ansvarade var och en av baserna för hantering och reparation av vissa komponenter, vilket betydde att supportstrukturen såg olika ut för olika artiklar.

SAS Component hade en mycket långsam lageromsättning och en stor andel artiklar som sällan eller aldrig omsattes. Transporterna skedde normalt med lastbil, men varje år gjordes det tusentals akutleveranser med flyg för att de överenskomna servicenivåerna skulle kunna upprätthållas.

SAS Component ville utvärdera de potentiella fördelarna med att använda ett mer sofistikerat verktyg för optimering av reservdelshanteringen. Därför ombads Systecon att genomföra en studie med följande syften:

 • Fastställa och utvärdera det rådande läget – Vilka teoretiska servicenivåer var möjliga mot bakgrund av dagens investeringsnivå, lager och fördelning?

 • Bedöma potentialen för besparingar vid användning av OPUS10 – Vad vore den optimala investeringen i reservdelar om lagren skulle byggas upp från noll?

 • Lämna förslag till kortsiktiga förbättringar som kan höja servicenivåerna.

 • Fastställa kraven i fråga om direkt dataöverföring för att göra det lätt att importera och exportera data till OPUS10 från befintliga ERP-system och andra äldre system.

Projektets viktigaste resultat blev följande:

 • Den befintliga lösningen gav en servicenivå på 92,8 %, att jämföra med de 95 % som krävdes. Dessutom förekom det servicenivåer under 90 % för alla kunder utom SAS. Detta var dock inget som kunderna märkte av, eftersom bristsituationer åtgärdades genom akutleveranser, som var mycket kostsamma för SAS Component.

 • Genom optimering med OPUS10, och förutsatt att alla reservdelar kunde införskaffas på nytt utan befintligt lager, skulle en ny lösning kunna göra det möjligt att nå det övergripande servicenivåmålet med en 33,5 % lägre lagerinvestering.

 • Det skulle vara möjligt att nå det övergripande servicenivåmålet enbart genom en optimal omfördelning av det befintliga lagret.

 • Dessutom skulle det vara möjligt att höja servicenivån avsevärt genom en relativt liten tilläggsinvestering, något som skulle skapa en mer robust lösning.

Därutöver visade ett hypotetiskt exempel hur OPUS10 kan vara till nytta i kundförhandlingar genom att användas till att snabbt räkna ut svaren på frågor som:

 • Vilket ytterligare lager skulle behöva köpas in för att tillgodose behoven enligt ett nytt avtal?

 • Hur skulle den övergripande servicenivån påverkas av att en ny kunds befintliga lager fogades till de samlade lagerresurserna?

 • Hur skulle en kunds minimikrav i fråga om lokal lagerhållning av dyra artiklar påverka kostnaderna för SAS Component?

Vår analys visade att SAS Component hade gjort ett bra arbete med sina tidigare metoder för reservdelsberäkningar men att det fortfarande fanns en stor potential för förbättringar. Det var möjligt att uppnå bättre resultat med en 33,5 % mindre investering. Till följd av projektet investerade SAS Component i Systecons OPUS10-verktyg, som därefter blev deras standardverktyg för optimering av reservdelslagret.