Information om Systecons behandling av personuppgifter

Systecon Group AB, org.nr 556710-8492 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Box 19171, 104 32 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter vi samlar in från dig

I din kontakt med Systecon kommer du att lämna viss information till oss.

Vi hämtar personuppgifter om dig utifrån någon/några av utgångspunkterna personlig kontakt, ingånget avtal, anmälning till kurser, seminarier, registrering av vårt nyhetsbrev etc. för att exempelvis;

  • kunna administrera och uppfylla våra kundåtaganden enligt avtal,
  • kunna marknadsföra/informera om produkter och tjänster,
  • kunna delge information i bl.a. nyhetsbrev och annat informationsmaterial.

De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om dig är namn, kundadress, e-mailadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter samt gallringstider

För dig som kund eller anställd hos kund

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster och köp av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som avtalet rör. Denna behandling sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Systecons berättigade intresse är att kunna erbjuda din arbetsgivare och vår kund de tjänster och produkter vi tillhandahåller.

Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss eller är anställd hos en sådan kund, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster och för ändamålet direktmarknadsföring. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, information om våra kurser och annan direktmarknadsföring.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, information om våra kurser och annan direktmarknadsföring.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster eller produkter utför vi denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

För dig som inte är kund och inte anställd hos kund

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med Systecons behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande Systecon eller nyttjandet av någon av våra tjänster eller produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Systecons berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut direktmarknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om Systecons tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Systecons berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, information om våra kurser och annan direktmarknadsföring.

Vår användning av Cookies

När du använder vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter i form av IP-adress genom Cookies. Cookies används för att ge våra användare en bättre användarupplevelse. Vi använder också cookies för vårt statistikverktyg och andra verktyg där vi samlar in anonym användarinformation som del i vårt arbete att förbättra våra digitala tjänster. Om användaren inte tillåter cookies kommer webbplatsen att fungera men användaren får en sämre användarupplevelse. Läs mer om våra cookies.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden hanterar bl a vår IT-infrastruktur (DGC One AB, Sverige), vårt ekonomisystem (PE Accounting, Sverige) och vårt system för kunddatahantering (SuperOffice, Norge och E-marketeer, Sverige) och vår WEB-sida (Happiness, Sverige). Därutöver kan tillkomma leverantörer av olika molntjänster kopplade till vår produktutveckling och vid rekrytering.

Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden. Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling, exempelvis inkassobolag och myndigheter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Om du har en kundrelation till oss behandlar vi dina personuppgifter max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick. Är du inte aktiv kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter som längst tre månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp av en kurs i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning. 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vår dataskyddsanvarige/oss per telefon 08-459 0750 eller e-post dataskydd@systecon.se.

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Systecon Group AB den 4 maj 2018.