Kravställning vid anskaffning av komplexa tekniska system

Att ställa krav på ett system vid anskaffning är viktigt men svårt om det skall göras bra. Kraven ska vara lätta att förstå, verifieringsbara, på rätt nivå och dessutom inte motsägelsefulla. Kraven bör också vara spårbara, dvs. att det tydligt framgår varför och vem som ställer dem. Slutligen behöver själva kravhanteringen skötas strukturerat.

Undvik onödigt höga livscykelkostnader med rätt kravställning

Först och främst bör kravställningen utgå från att förstå slutanvändarens behov. Därefter kan kvantifierbara och verifierbara krav på systemet formuleras. Av erfarenhet vet vi att fokus ofta ligger i att hitta en teknisk lösning med maximala tekniska prestanda, och först när designen är klar börjar man studera konsekvenser av kraven med avseende på driftsäkerhet samt hur systemet skall gå att underhålla. Det medför ofta att systemet blir obalanserat och att kostnaden för att äga, drifta och underhålla systemet blir onödigt hög.

Fokusera på hela systemet, över hela livslängden

Systecons fokus vid kravställning ligger på hela systemet (tekniskt system och tillhörande underhållssystem) och över hela dess livslängd, så att kraven på systemet blir balanserade mellan tekniska prestanda och driftsäkerhet, som exvis tillgänglighet. Vi vet att tekniska prestanda och förmåga är viktiga parametrar, men lika viktigt är det att se till att systemet blir driftsäkert, dvs tillgängligt när och där det behövs.

lcc-over-livscykeln

Systecon hjälper dig hantera komplexiteten

Vi formulerar krav så att det tekniska systemet, den operativa driften och underhållssystemet samverkar för att kravställd förmåga skall kunna uppnås till lägsta möjliga livscykelkostnad. För det krävs gedigen kunskap även inom ILS och kunskap att formulera verksamhetskrav så att rätt information finns på plats då avgörande beslut behöver fattas. I det här fallet handlar det om verksamhetskrav inom integrerat logistikstöd (ILS), Logistic Support Analysis (LSA) och Reliability and Maintainability Engineering (RAMS).

Exempel på tjänster inom kravställning

  • Behovsanalys
  • Omsättning av användarens krav till
    • krav på det tekniska systemet
    • krav på underhållsorganisationen
  • Verksamhetskrav inom ILS, LSA och RAMS
  • Verifiering och validering