Integrerat logistikstöd – ILS

ILS, Integrated Logistics Support, eller på svenska integrerat logistikstöd, är en iterativ och integrerad process i utvecklingen av tekniska system med tillhörande underhållsstrategi. Syftet med ILS är att minska kostnaden att äga, använda och vidmakthålla tekniska system med en definierad kravställd förmåga att lösa en uppgift under vissa operativa betingelser. Detta görs genom avvägningar i teknisk design och dimensionering av underhållslösning. Som konsekvens av och med grund i dessa avvägningar genomförs normalt en underhållsberedning.

Avgörande med ILS redan i konceptfasen

Verksamhet inom ILS finns i samtliga livscykelfaser. Dock uppnås syftet med ILS endast fullt ut om ILS genomförs korrekt redan i konceptfasen. Det är i den fasen där de mest avgörande besluten tas som kan påverka framtida kostnader förknippade med systemet. ILS bidrar med faktabaserade underlag till besluten genom analyser av operativa krav, högnivådata för tekniska systemlösningar, underhållskoncept och budget. På så sätt kan kravställningen, med både tekniska och underhållsorienterade krav, balanseras så att det system som sedan utvecklas blir så kostnadseffektivt som möjligt.

Iterativa analyser påverkar både teknisk design och underhållslösning

I design- och produktionsfasen innebär ILS-verksamheten att kontinuerligt och iterativt förfina analyserna och därmed påverka den tekniska designen för att uppnå syftet. När den tekniska designen är fryst övergår ILS-verksamheten till dimensionering och produktion av de produkter som ingår i underhållslösningen. Dessa är bland annat underhållsplaner, reservmateriel, verktyg, teknisk dokumentation, lokaler och utbildning av underhållspersonal. Även försörjning av grunddata i informationssystem brukar ingå i ILS, t.ex. för drift- och materieluppföljning.

Systecon är experter inom ILS

Förståelsen för ILS har tyvärr många gånger reducerats till att endast innebära produktion av de nämnda ILS-produkterna mot en de facto teknisk design och att beräkna vad resulterande drifts- och underhållskostnad blir. Systecon har den kunskap och de verktyg och metoder som behövs för att genomföra ILS så att det mer övergripande syftet kan uppnås.

Exempel på tjänster inom ILS

 • ILS projektledning
 • LSA-ingenjör
 • RAMS-ingenjör
 • Kravställning av verksamhetsåtagande inom ILS
 • Kravställning av driftsäkerhet
 • Utvärdering och framtagning av försörjningslösning
 • Resursdimensionering
  • Dimensionering av reservmateriel genom reservmaterieloptimering OPUS10
  • Dimensionering av verkstadsresurser genom simulering av kapacitetsbehov i SIMLOX