SIMLOX – Tillämpningsområden

SIMLOX används av kunder i hela världen inom olika branscher och för olika system - allt från helikoptrar, bandvagnar och kustkorvetter till tunnelbanefordon, flygmotorer och vindkraftverk.

Enkelt uttryckt gör SIMLOX det möjligt att förstå hur olika delar av en underhållslösning påverkar de tekniska systemens performance. Studera exempelvis hur tillgänglighet, resursbeläggning och systemutnyttjande, för en given lösning i ett visst scenario, varierar över tiden. Flaskhalsar och svagheter kan identifieras och elimineras, och underhållskedjans effektivitet maximeras. Här följer en närmare beskrivning av några av de vanligaste tillämpningsområdena:

Konceptuell design och kravställning

SIMLOX används med fördel redan tidigt i utvecklings- och anskaffningsprocesser för att översätta operativa behov till krav på driftsäkerhet och underhåll. Trots att man i sådana tidiga analyser ofta får nöja sig med förenklade och preliminära modeller av system, underhållslösning och drift kan SIMLOX ge ett tydligt underlag för beslut om till exempel övergripande systemdesign, lämpligt antal system och underhållskoncept samt om kravnivåer för tillgänglighet, servicegrad, systemets felfrekvens, ledtider, mm.

Dimensionering av underhållslösning och dess resurser

Med SIMLOX kan man simulera och jämföra effektiviteten hos alternativa underhållsorganisationer och resursfördelningar för att kunna välja den bästa. Det är även ett perfekt hjälpmedel för att studera hur mycket personal, underhållsutrustning, testutrustning och andra kritiska resurser som behövs, och hur de ska allokeras.

Under simuleringen genererar driften felhändelser som driver underhållsåtgärder vilka i sin tur skapar behov av reservdelar, underhållspersonal och andra resurser. För en given lösning får man därmed en bild av resursbeläggning, brister, väntetid, stilleståndsorsaker osv, vilket gör det möjligt att hitta eventuella flaskhalsar och svaga länkar i försörjningskedjan, och att åtgärda dessa.

Analys av performance, förmåga och uthållighet

I det verkliga livet räcker det ofta inte att veta att man sannolikt når en viss genomsnittlig systemtillgänglighet. Behoven är normalt komplexa, ser olika ut för olika uppdragstyper, och varierar över tiden. Kanske behövs det en viss konstellation av system för att klara vissa uppgifter. Kanske krävs det periodvis en högre tillgänglighet än normalt. Tillgången till personal, resurser och transporter varierar över tiden och eventuellt behöver man utvärdera uthålligheten i drift och underhåll ifall delar av organisationen skulle isoleras från övriga enheter. SIMLOX är det optimala verktyget för att analysera och få kontroll även på sådana komplicerade scenarier.

Validering av OPUS10-resultat

Såväl indata som optimerade resultat kan enkelt importeras från OPUS10 till SIMLOX. I SIMLOX lägger man sedan till tidsberoende variabler som bl.a. driftprofil, resurstillgång och transportschema. Man kan därefter validera hur väl den optimala lösningen från OPUS10 skulle klara dynamiken i planerade driftscenarier, toppbelastningar och andra faktorer som varierar med tiden.

Konsekvens och känslighetsanalyser

I de flesta fall är det inte en enda lösning för ett specifikt scenario man vill studera – oftast vill man jämföra olika alternativ, testa hur lösningen påverkas av förbättringar och modifieringar, och ta reda på vad som händer om antalet system ökas eller om driftstiden minskas. Med SIMLOX kan man simulera konsekvenserna av olika förändringar. Man kan även göra känslighetsanalyser för att ta reda på lösningens robusthet, om till exempel ledtider, felfrekvens eller drifttider skulle förändras eller vara felaktiga.

Läs allt om Opus Suite på vår globala hemsida