RAMS – Tillförlitlighet och driftsäkerhet

Tillförlitligheten är den sammanhållande termen som beskriver driftsäkerheten (Availability) och dess påverkande faktorer - funktionssäkerheten (Reliability), underhållsmässigheten (Maintainability) och underhållssäkerheten (Supportability). Det handlar om att skapa en optimal balans mellan systemets driftsäkerhet och dess livscykelkostnader med utgångspunkt i den tilltänkta uppgiften som systemet ska utföra.

RAMS

 

Du kan tidigt påverka framtiden

Redan i konceptfasen – när du börjar fundera på hur, eller om, ett nytt tekniskt system ska lösa ett (framtida) behov - så kan du påverka systemets framtida förmåga och kostnader. Svaret på hur behovet skall lösas fås via en förstudie, vilken oftast inkluderar analyser i form av simuleringar. Med Systecons mjukvaror SIMLOX och OPUS10 kan både problemställningen och resultatet tydliggöras. På så sätt erhålls ett transparent beslutsunderlag till huruvida man skall gå vidare till en upphandling och i så fall hur viktiga delar i upphandlingen som behöver kravställas skall definieras.

Simulering kan visa framtida tillgänglighet, underhållsbehov och kostnader

Indata till dessa simuleringar är framtida driftprofiler, underhållsplaner (om sådana finns, annars används planer från ett liknande tekniskt system) och underhållskapacitet. Redan i detta skede kan man få en fingervisning över vilken framtida systemtillgänglighet och beläggning i underhållsorganisationen man kan förväntas få. Resultatet av dessa analyser ger svar på hur många nya system som behöver upphandlas och vilka krav på tillgänglighet och underhållsmässighet som behöver kravställas i upphandlingen.

Vi på Systecon hjälper till att ställa krav på både systemet i sig och på leverantörens verksamhetsåtagande. Då det blir dags att utvärdera anbuden kan vi ta fram utvärderingsmodeller, och med vår mjukvara CATLOC kan de ingående delarna i anbuden tydligt synliggöras, jämföras och kostnadsdrivande egenskaper identifieras.

Du kan påverka mer än bara uppfyllnad av de tekniska kraven

I utvecklings- och produktionsfasen gäller det att arbeta med att kontrollera att det tekniska systemet tas fram/byggs så att det uppfyller de krav som ställts i upphandlingen. Vanligt är att man i diskussionerna fastnar i de tekniska detaljerna; t.ex. höjd, bredd, vikt, färg. Men för att förenkla det framtida ägandet gäller det att också tänka funktionssäkerhet och underhållsmässighet; Kan man komma åt alla delsystem i fordonet på ett enkelt sätt? Hur ofta går denna del sönder? Vilken kvalitet på komponenter skall väljas? Det är nu som den framtida tillgängligheten på det tekniska systemet kan påverkas genom smarta val.

Systecon arbetar iterativt genom designgranskningar och uppföljningar av leverantörens analyser samt utför egna analyser med våra mjukvaror SIMLOX och OPUS10 för att ni skall få den bästa lösningen för era behov.

När det är dags för införande, kan Systecon utföra analyser med vår mjukvara SIMLOX och ge rekommendationer på vad i underhållssystemet som bör byggas om och när detta skall ske, så att den befintliga driften och underhållsorganisationen påverkas så lite som möjligt.

Under driftfasen gäller det att följa upp systemet ur tillgänglighets- och kostnadssynpunkt. Ofta förändras drift- och underhållsförutsättningarna, som t ex önskad driftprofil, och med hjälp av förnyade analyser med SIMLOX och OPUS10 kan kostnadseffektiva förändringsåtgärder identifieras. Det kan handla om kompletterande anskaffning av reservdelar, förändring i underhållsorganisationen eller modifering av det tekniska systemet för att minska felutfallet.

Till sist så kan liknande analyser nyttjas när det så småningom är dags för avveckling av systemet. När är lämplig tidpunkt för avveckling/ersättning med nytt system? Hur kan underhållet planeras så kostnadseffektivt som möjligt inför avveckling?