CATLOC – Tillämpningsområden

CATLOC används världen över inom olika branscher och för olika system – allt från transportflygplan, luftvärnssystem och ubåtar till signalsystem, flygmotorer och kärnkraftverk.

Enkelt förklarat kan man med hjälp av CATLOC beräkna och summera kostnader och intäkter från alla faser av ett tekniskt systems livscykel. Vidare kan man bryta ner och fördela kostnader och intäkter över olika dimensioner, och göra djupgående analyser för att förstå vad som driver kostnaderna och hur de påverkas av olika beslut.

Här följer en närmare beskrivning av några av de vanligaste tillämpningsområdena:

Livscykelkostnadsanalys

LCC-analys (Life Cycle Cost) är det primära användningsområdet för CATLOC. En livscykelkostnadsanalys kan inkludera såväl intäkter som kostnader. Oftast är man här inte ute efter exakta kostnader, utan mer att jämföra olika alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. Redan i tidiga konceptuella designskeden kan man med hjälp av CATLOC analysera hur olika systemdesign eller supportkoncept påverkar kostnaderna under systemets livscykel. På samma sätt kan, i utvecklings- och anskaffningsfasen, alternativa lösningar utvärderas ur ett livscykelperspektiv. Även i efterföljande faser, som produktion, drift och avveckling, ger CATLOC möjlighet att ta beslut utifrån hur kostnaderna påverkas under systemets kvarvarande livscykel.

Eftersom det inte finns någon fördefinierad kostnadsstruktur i CATLOC kan man välja att starta med en enkel preliminär modell som baseras på default-värden, och sedan gradvis förfina och bygga ut den med beräkningsformler och parametrar i en detaljerad nedbrytning allt eftersom behoven eller tillgången till data förändras.

Förbättringsarbete

I CATLOC kan man välja helt och hållet vilka kostnader man vill ta med i en analys, hur de ska brytas ned och fördelas i olika dimensioner, och på vilken detaljeringsnivå. Därmed får man i stort sett obegränsade möjligheter att skärskåda sin lösning och ställa olika alternativ mot varandra. Ett uppenbart tillämpningsområde är att identifiera kostnadsdrivare, eller hitta de områden där det borde finnas störst besparingspotential. Det kan också handla om att utvärdera en tänkt modifiering ur ett kostnadsperspektiv.

Budgetering och planering

CATLOC är även ett perfekt verktyg för budgetarbete och prognoser över de kostnader och intäkter man kan förvänta från till exempel drift och underhåll av ett tekniskt system under en given period. Det kan handla om att förstå de totala kostnaderna som ett underhållskontrakt medför, eller att prediktera hur kostnaderna fördelar sig de kommande fem åren på olika verksamhetsområden.

Känslighets- och riskanalys

De snabba beräkningarna och den användarvänliga analysvyn i CATLOC gör det enkelt att undersöka hur olika förändringar i indata påverkar totalkostnaden. Det finns även kraftfullt stöd i CATLOC för att identifiera och kvantifiera osäkerheten i estimerade kostnader och intäkter. Man kan låta en eller flera parametrar variera enligt valfri statistisk fördelning och analysera hur detta påverkar resultat och risker.  Man kan även analysera vilka parametrar som har störst påverkan på resultaten, vilka kostnadsslag som påverkas och hur mycket.

Kostnads-/intäktsanalys baserat på resultat från SIMLOX och OPUS10

För många av våra kunder är CATLOC en viktig komponent i Opus Suite, dit såväl indata som resultat från optimeringar och simuleringar kan importeras för mer omfattande studier av kostnader och intäkter.

Läs allt om Opus Suite på vår globala hemsida