Beslutsstöd i livscykelns alla faser

Hur ser du till att dina system får rätt produktionskapacitet och tillgänglighet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Hur uppskattar och påverkar du framtida drift- och underhållskostnader? Hur bör systemet designas för att få välavvägda underhållsegenskaper? Hur bör underhållslösningen se ut?

Alla dessa frågor och många därtill bör beredas med omsorg, så att rätt beslut fattas successivt genom hela livscykeln. Förvånande ofta får magkänslan råda, då beslutsfattaren bedömer att det blir för krångligt att säkerställa rätt sorts beslutsstöd, speciellt i tidiga skeden. Det är lätt att skylla på oklara förutsättningar och bristande information, men även analyser baserade på grova uppskattningar och analogier med liknande system kan rätt hanterade ge stora vinster.

Vår erfarenhet är således att rätt tillämpad Life Cycle Management (LCM) från tidiga skeden kan ge stora framtida vinster i form av högre tillgänglighet och lägre drift- och underhållskostnader. Att sedan kontinuerligt tillämpa LCM på systemet genom hela livscykeln är ett effektivt sätt att generera så mycket systemnytta som möjligt till låg livscykelkostnad (LCC). Det lönar sig härvid att från början bygga en analysmodell som sedan enkelt kan återanvändas och anpassas för alla löpande beslutssituationer.

Rätt beslut vid rätt tillfälle med hjälp av Life Cycle Management

 

livscykeln

 

Gör så här när du arbetar med LCM-analyser:

 • Definiera ditt system och användningsområde, vilka beslut som behöver fattas och vilka alternativa lösningar som finns
 • Definiera förutsättningar och begränsningar vad gäller driftprofil och underhållslösning.
 • Definiera andra påverkande parametrar och skapa din modell
 • Samla ihop indata som är ändamålsenliga för det beslut som skall fattas och börja med en grov datamodell
 • Validera modellen och datakvalitén och förfina data som har stor påverkan på beslutet.
 • Genomför analyserna, gärna med Opus Suite, och utvärdera resultaten
 • Genomför känslighetsanalyser, idenfiera parametrar som driver kostnader och otillgänglighet. Iterera för att hitta den bästa lösningen.

Konceptfasen

 

livscykeln-koncept

 

Exempel på LCM-åtgärder och beslut i konceptfasen:

 • Definiera operativa behov och krav utifrån användarsynpunkt
 • Utvärdera alternativa strategier och systemkoncept och deras LCC-konsekvenser
 • Utvärdera alternativa underhållskoncept
 • Definiera en LCM-strategi
 • Etablera en budget för initialanskaffning av underhållsresurser och ta fram en budgetuppskattning för LCC

Anskaffningsfasen

 

livscykeln-anskaffning

 

Exempel på LCM-aktiviteter och beslut i anskaffningsfasen:

 • Översätt de operativa behoven och kraven till en balanserad specifikation med krav på driftsäkerhet (t ex tillgänglighet), funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet och LCC
 • Definiera en utvärderingsmodell och vilka data som skall samlas in
 • Specificera en underhållsstrategi och förutsättningar för anskaffningen
 • Utvärdera anbud, påverka kostnadsdrivande egenskaper och förhandla om kontraktsvillkor

Utvecklings- och produktionsfasen 

 

livscykeln-utveckling-produktion

 

Kontraktet bör innehålla ett verksamhetsåtagande som beskriver hur designen av såväl det tekniska systemet som av tillhörande underhållslösning skall analyseras, påverkas och dokumenteras under denna fas. Denna verksamhet benämns ofta underhållsberedning eller ILS (Integrated Logistic Support). De olika analyser och rapporter som tas fram inom detta åtagande kan sedan användas för teoretisk verifiering av kraven. Dessutom kan kunden använda denna information för att genomföra analyser och avgöra hur underhållslösningen bör se ut och vilka underhållsresurser som krävs.

Exempel på LCM-aktiviteter och beslut i utvecklings- och produktionsfasen:

 • Genomför analyser för att avväga mellan olika designalternativ
 • Följ upp kontraktsleveranser och utvärdera deras LCC-konsekvenser
 • Verifiera kraven
 • Utforma underhållslösningen
 • Optimera mängden underhållsresurser som krävs för att uppfylla kraven

Drift- och underhållsfasen

 

livscykeln-drift

 

Exempel på LCM-aktiviteter och beslut i drift- och underhållsfasen:

 • Etablera en process för successiva förbättringar, analysera återmatning från drift- och underhållsverksamheten, hitta flaskhalsar och svagheter i underhållsorganisationen samt genomför förbättringar
 • Inventera tillgänglig reservmateriel och gör justeringar av sortimentet, t ex genom reallokering eller kompletteringsanskaffning
 • Gör anpassningar mot förändrad driftprofil
 • Utforma underhållsavtal
 • Utvärdera systemmodifieringar ur driftsäkerhetsperspektiv
 • Uppdatera använda LCM-modeller och beräkna aktuell, kvarvarande LCC
 • Analysera optimal omsättningstidpunkt för byte till nytt system 

Avvecklingsfasen

 

livscykeln-avveckling

 

Exempel på LCM-aktiviteter och beslut i avvecklingsfasen:

 • Analysera och anpassa underhållslösningen under utfasning av gammalt system och infasning av nytt system
 • Analysera hur och när reservdelar bör slutförbrukas och istället delar från avvecklade system återutnyttjas
 • Analysera när det är dags att avbryta förebyggande underhållsåtgärder