Life Cycle Cost och Total Cost of Ownership – LCC/TCO

LCC, Life Cycle Cost, och TCO, Total Cost of Ownership, är två närbesläktade begrepp och tekniker som båda syftar till att ta fram och strukturera de kostnader som uppstår under ett systems livscykel. Med hjälp av en genomarbetad LCC- och TCO-analys för ett system kan totalkostnaden analyseras och påverkas genom medvetna val under systemets hela livscykel.

Öka systemeffekten och sänk kostnaderna

De flesta systemägare vill få ut så mycket effekt ur sitt system till så låg kostnad som möjligt. Ett bra sätt att lyckas med det är att arbeta med LCC och TCO där konsekvenser av olika beslut som påverkar systemet och dess användning visas i form av kostnader och systemtillgänglighet samt hur dessa begrepp hänger ihop. Genom att successivt och systematiskt driva fram beslut i rätt tid genom hela livscykeln påverkar vi utformningen av såväl det tekniska systemet, underhållssystemet som driftprofilen. Med rätt metodik och analysverktyg kan stora besparingar uppnås, samtidigt som systemets totala förmåga ökar.

Life Cycle Cost

En LCC-modell är en ekonomisk modell som används bland annat för jämförelse av tekniska och logistiska alternativ för en förmåga eller ett system. När en analys görs byggs en kostnadsstruktur, ett så kallat LCC-träd, upp där kostnader som kan kopplas direkt och indirekt till systemet ordnas i en struktur som är knuten till systemets livscykel. LCC-modellen uppdateras kontinuerligt och följer med systemet genom hela dess livslängd för att antingen analysera den dagliga driften av systemet eller ta fram beslutsunderlag för olika former av vägval. När LCC används för att ta fram beslutsunderlag vid olika vägval tas enbart särskiljande framtida kostnader med i analysen.

Total Cost of Ownership

Analysen av Total Cost of Ownership innefattar samtliga kostnader som kan kopplas till anskaffandet och ägandet av ett system och påminner om arbetet med LCC, men är inte lika starkt kopplat till beslutssituationer med tydliga alternativ. I båda fallen ordnas dock kostnader i en struktur kopplad till faser av systemets livscykel.

TCO-LCC

När LCC-strukturen är fullt utbyggd med kostnader är totalsumman densamma som Total Ownership Cost.

Vill du veta mer?

Läs artikeln LCC/TCO i hela livscykeln. 

Vi har 50 års erfarenhet av LCC

Systecon har lång erfarenhet av att arbeta med Life Cycle Cost. Under snart 50 år har vi bidragit till att ta fram metoder och världsledande programvaror speciellt utvecklade för att stödja en effektiv analys som ger verklig påverkan på både driftsäkerhet och totalekonomi. Vårt angreppssätt fokuserar på helheten och möjliggör styrning av verksamheten utifrån ett balanserat livscykelperspektiv. Genom att successivt och systematiskt driva fram beslut i rätt tid påverkar vi utformningen av såväl det tekniska systemet, underhållssystemet som driften. Med rätt metodik och analysverktyg kan stora besparingar uppnås, samtidigt som systemets totala förmåga ökar.