Underhållskoncept

På en alltmer konkurrensutsatt marknad ställs hårda krav på att produktionsanläggningar och tekniska system har hög kapacitet och tillgänglighet – och på att drifts- och underhållskostnaderna hålls nere. Ett bristfälligt underhåll påverkar tillgängligheten i systemen och i förlängningen även företagens produktionsförmåga och lönsamhet. Ändå hamnar underhållsfrågorna lätt i skymundan. Kanske beror det på att kostnaderna är svåra att överblicka och att resultatet av investeringar inom underhåll kan låta vänta på sig?

Ett hållbart underhållskoncept ger bra underhållsstöd till rimlig kostnad

Systecon arbetar med underhållsfrågor inom många olika verksamhetsområden. Vi vet att det är viktigt att ta fram ett hållbart underhållskoncept som ger ett bra underhållsstöd till en rimlig kostnad. Genom stor kunskap inom driftsäkerhet och LCC och med analysstöd av Opus Suite kan vi hjälpa våra kunder att utforma ett bra underhållskoncept.

Underhållskonceptet påverkar underhållssystemets utformning

Underhållskonceptet är en sammanfattning, en policy eller ett planerat förhållningssätt som styr hur underhållssystemet ska utformas. Det styr därmed vem som ska göra underhållet och till vilken nivå. Det kan vara en policy som gäller för ett helt system, t.ex. ett tåg, flygplan eller radaranläggning, men det kan också gälla enstaka delsystem där det är mer kostnadseffektivt att ha ett koncept som avviker från det som används för systemet i stort. Underhållskonceptet påverkar därför allt inom underhållssystemet och styr vem som svarar för försörjningen av underhållsresurser.

underhallskoncept

 

Behoven måste styra vilket underhållskoncept som ska väljas

Om underhållskonceptet redan från början är förutbestämt har frihetsgraden att utforma en så kostnadseffektiv underhållslösning som möjligt kraftigt minskat. Det påverkar också hur den slutliga operativa förmågan ser ut. Det kan finnas arbetsmarknadspolitiska eller säkerhetspolitiska skäl till varför det är så, skäl som inte eftersträvar den mest kostnadseffektiva lösningen för just det här systemet. Det kan också finnas ren okunskap och tradition i att göra likadant som tidigare.

För att välja underhållskoncept behöver en kostnads-/nyttoanalys göras som värderar vilket alternativ som bäst uppfyller behovet. Beroende på verksamhet kan även en riskbedömning kring försörjningssäkerhet/underhållssäkerhet behöva göras. Till exempel behöver Försvarsmakten planera för ett ändrat omvärldsläge där försörjningskedjorna är avskurna och därmed kan underhållskonceptet behöva justeras för att passa även ett sådant scenario.

Konceptet omfattar även underhållsleverantörer

Omfattning och komplexitet av de tjänster som läggs ut till en leverantör att hantera varierar allt från försörjning av reservkomponenter till fullständig försörjning av samtliga logistikresurser. Men ytterligare steg kan tas där leverantören även sköter försörjning av vissa funktioner i det tekniska systemet. Kontraktsformen brukar kallas för CLS-avtal, Contractor Logistic Support.

Exempel på tjänster inom underhållskoncept

  • Kartläggning av den befintliga underhållsverksamheten och identifiering av förbättringsområden. Här fokuserar vi på områden som verksamhetsmål, organisation och strategisk underhållsplanering
  • Framtagning av handlingsplaner för vidareutveckling av underhållsverksamheten
  • Införande av nya synsätt, metoder och verktyg som stöd i underhållsprocessen
  • Utveckling av verktyg för strategisk underhållsplanering
  • Dimensionering av underhållsresurser (reservdelar, verkstadsbehov, personal etc)