Resursdimensionering

Resursdimensionering handlar om att skapa optimala förutsättningar för att ditt system över tid ska kunna prestera på den nivå som krävs, samtidigt som livscykelkostnaden hålls så låg som möjligt. Det kräver att rätt mängd reservdelar och andra underhållsresurser placeras på rätt ställe i försörjningskedjan för att klara det tekniska systemets planerade drift utan att underhållslösningen kostar för mycket.

Systecon är experter på att hitta den optimala avvägningen mellan mängden underhållsresurser och kraven på prestanda och driftsäkerhet. Med vår kunskap och erfarenhet och våra världsledande programvaror i Opus Suite kan vi hitta den bästa kombinationen av komponenter med rätt kvalitet, rätt mängd reservdelar och rätt utformad underhållsorganisation för att få ut maximalt värde av din investering.

Genom att modellera det tekniska systemet, dess drift och underhållslösning identifierar vi den optimalt kostnadseffektiva reservdelsstrategin utifrån verkliga eller antagna behov. Vi simulerar operativ drift med hänsyn till underhållsplan och tillgång till resurser och kan då identifiera flaskhalsar och kostnadsdrivare både för materielsystemet i sig som för den stödjande underhållsorganisationen.

Våra analyser ger beslutsunderlag som är baserade på fakta om systemets egenskaper, och som därmed är mer träffsäkert när det kommer till dimensionering.

Resursdimensionering viktigt vid kravspecifikation

I anskaffningsfasen kan resursdimensionering användas för att säkerställa att kravspecifikationen verkligen leder till att det övergripande syftet med upphandlingen uppnås, samtidigt som den inte driver högre kostnader än nödvändigt. Detta kan göras genom att analysera hur väl den kravställda kapaciteten för de tekniska systemen och deras underhållslösning klarar av att utföra deras avsedda uppgifter.

Denna uppgift är ofta mycket komplex och utfallet kan även variera över tiden, t.ex. då vissa underhållsintervall inträffar eller driftkrav förändras. En modell som kan simulera drift och underhåll  är ett kraftfullt verktyg för att analysera det förväntade utfallet över tid för ett tekniskt system och dess underhållslösning med en definierad uppsättning av kravställda egenskaper, t.ex. felfrekvenser, underhållsbehov och underhållsresurser.

Simuleringsmodellen kan även användas för att jämföra förväntade utfall för olika alternativa scenarier och/eller offererade lösningar.

Analysera förändringar under utveckling, produktion och införande

I samband med utveckling, produktion och införande av det tekniska systemet kan förändringar inträffa som påverkar systemets förmåga att klara sina uppgifter. T.ex. kan en förändrad leveranstidplan påverka utfallet av underhållsaktiviteter så att underhållsresurserna inte längre räcker till. Vid sådana förändringar kan en ny resursdimensionering behöva genomföras för att analysera om åtgärder krävs för att anpassa den valda underhållslösningen efter de nya förutsättningarna.

Identifiera resursbrist vid drift & underhåll eller ökat driftuttag

När det tekniska systemet befinner sig i driftfasen kan det uppstå problem att klara av den planerade driften, ofta beroende på resursbrist. Det kan vara svårt att identifiera var i underhållsorganisation som resursbristerna finns och vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att förbättra driften.

Ett annat skäl att se över sin resursdimensionering kan vara att man planerar ett ökat driftuttag, vilket oftast leder till ett ökat underhållsbehov. Då behöver man analysera om de befintliga underhållsresurserna klarar av den ökade driften, alternativt identifiera vilka åtgärder som krävs för att kunna upprätthålla önskad driftsäkerhet.

Exempel på  tjänster inom resursdimensionering

  • Kartläggning av resursbehov och försörjningsstrategier.
  • Design av försörjningslösningar.
  • Kravställning av servicenivåer på reservdelar.
  • Krav och avtal vid outsourcing/resursupphandlingar.
  • Optimering av reservdelslager.
  • Dimensionering av underhållsresurser (verkstäder, underhållsutrustningar, personal m m).
Anders Carlsson

Vill du veta mer om hur Systecon kan hjälpa dig?
Kontakta mig gärna för ett möte.

Anders Carlsson, VD Systecon Konsult AB