OPUS10 – Tillämpningsområden

OPUS10 används av hundratals kunder i hela världen inom många olika områden - allt från stridsflyg, radarsystem och ubåtar, till höghastighetståg, offshoreplattformar och basstationer för mobila nätverk.

Enkelt förklarat beräknar OPUS10 var i underhållskedjan behovet av respektive reservdelar är störst, och vilka reservdelar som är mest kritiska för att maximera det tekniska systemets effektivitet. OPUS10 möjliggör också analys av systemalternativ och/eller underhållsstrategier sida vid sida, så att den mest kostnadseffektiva lösningen kan väljas.

Här följer en närmare beskrivning av några av de viktigaste tillämpningsområdena:

Reservdelsoptimering

Reservdelsoptimering är en huvudfunktionalitet i OPUS10. En analytisk beräkning optimerar sortiment och allokering av reservdelar för att ge högsta möjliga effektivitet till lägsta möjliga kostnad. Förutom dimensionering av initialt lager kan man använda OPUS10 för optimal omallokering och/eller påfyllning av befintligt lager. OPUS10 kan användas för optimering av alla typer av reservdelar, men är särskilt lämpligt att hantera dyra enheter som har låg omsättning och som kan repareras.

Optimering av underhållsorganisation och -resurser

Med OPUS10 är det lätt att jämföra alternativa underhållslogistiklösningar med hänsyn till kostnadseffektivitet. Eftersom det finns möjlighet att i OPUS10-modellen inkludera alla relevanta underhållskostnader under livscykeln så kan olika alternativ utvärderas med fokus på såväl effektivitet som totalkostnad. Detta gör att OPUS10 är ett kraftfullt verktyg när det kommer till utvärdering av olika logistikkoncept – till exempel om det är bättre med ett centrallager istället för flera regionala lager. Eller om transporter av kritiska komponenter ska gå med lastbil (billigt men längre ledtid vilket ger behov av större lager) eller flyg (dyrare men kortare ledtid och därmed mindre lager).

Optimering av systemdesign

På samma sätt som för underhållsorganisationer ovan kan jämförelser lätt göras mellan olika systemkonfigurationer. OPUS10 gör det möjligt att titta på hur olika designbeslut påverkar underhållsbehov, kostnader och systemeffektivitet. Är det till exempel mer kostnadseffektivt att välja en dyrare komponent med lägre felintensitet än en billigare med högre felintensitet, givet att båda komponenterna erbjuder samma funktion?

LSC-analys vid inköp och utveckling

Vid inköp, utveckling och offertberedning av tekniskt komplexa system är beräkningen av "Life Support Cost” (LSC) en viktig del i analysen av den totala livscykelkostnaden (”Life Cycle Cost” – LCC). LSC-analysen ger värdefullt underlag under design och utveckling av en ny lösning, eller när man ska jämföra eller ta fram offerter.

Optimering av reparationsstrategi (LORA)

Val av reparations-/kassationsstrategi och optimal placering av reparationsresurser är en viktig del av underhållsplaneringen. Valet om en komponent skall repareras eller kasseras vid fel, liksom beslut om var i organisationen reparationen ska utföras, påverkar investeringarna i såväl reparationsresurser som reservdelar. OPUS10 är det första, och hittills enda, verktyg som optimerar reparationsstrategin ur ett systemperspektiv parallellt med reservdelsoptimeringen. Detta ger en verklig kostnadseffektiv optimering ur ett helhetsperspektiv eftersom olika lösningar kan jämföras på ett rättvist sätt.

Känslighetsanalyser

OPUS10 underlättar avsevärt analysen av hur olika typer av förändringar påverkar ett scenario. Exempelvis är det möjligt att få en bild av hur kostnader och effektivitet hos en logistiklösning påverkas av:

  • en ökning av antalet system med 50 %
  • ökad drifttid med 25 %
  • ökade priser med 10 %
  • ökad felfrekvens med 15 %
  • en ny kund eller ett nytt underhållskontrakt
  • krav på minsta lagernivå
  • minskade reparationstider
  • lateral support

 

Läs mer om Opus Suite på vår globala hemsida