Försvarets Materielverk - Reparationsstrategi och reservdelsoptimering för JAS spaningskapsel

Level of Repair Analys (LORA) av JAS Gripens Spaningskapsel ledde till en kostnadseffektiv underhållslösning.

Att reservmateriel har en direkt påverkan på ett tekniskt systems förmåga att möta operativa krav är oomtvistligt. Dimensionering och allokering av reservdelar kan dock vara en vansklig uppgift. Det gäller att få ut högsta möjliga performance till en låg kostnad. Än mer komplicerat blir det om systemet ifråga har en driftprofil som varierar starkt över tid.

Optimalt reservmaterielslager för den period systemet inte används så mycket är förmodligen inte tillräckligt när man går in i en mer intensiv användning. Å andra sidan kommer ett lager anpassat för intensiv drift sannolikt att vara onödigt stort vid lägre användning. Längden på de intensiva respektive lugna perioderna, samt skillnaden i systemutnyttjande, är i sammanhanget uppenbart viktiga faktorer. Periodernas regelbundenhet och omloppstid för reparation av komponenter är andra faktorer som spelar in.

Tillsammans med Försvarets Materielverk (FMV) gjorde Systecon en Level of Repair Analysis (LORA) för den modulära spaningskapseln, SPK39, till JAS39 Gripen i syfte ta fram en kostnadseffektiv underhållslösning som möter de operativa krav som ställts på kapseln vid internationella insatser. Karakteriserande för dessa insatser är just att de återkommer med viss regelbundenhet och att de innebär ett avsevärt högre utnyttjande av kapseln än vid övnings- och skoldrift hemma i Sverige.

Optimeringsprogrammet OPUS10 användes för att utföra analysen där även dimensionering och allokering av reservmaterielslager ingick. Resultaten från OPUS10 är beräknade baserat på en genomsnittlig driftsituation, men i fall som det här, där nyttjandet varierar kraftigt över tiden, bör det analytiskt framtagna resultatet studeras i en simuleringsmodell där även dynamiken i scenariot kan beaktas. För en given investering i reservmateriel, kommer kapseln att kunna leverera önskat antal drifttimmar och uppdrag? Simuleringsprogrammet SIMLOX användes för att svara på den frågan.