Försvarets materielverk - Systecon utvecklar Prognosverktyg Logistik

19 juni 2014

Systecon har under flera år för FMVs räkning utvecklat Prognosverktyg Logistik, PVL. PVL är en metod och ett verktyg för prognostisering av åtgång och behov av olika logistikresurser vid militär verksamhet, både nationellt och internationellt.

I första hand är det i huvudsak tre kategorier, Förnödenhetsförsörjning, Sjukvård och Teknisk tjänst som PVL analyserar. Analysen görs genom att det utvalda förbandet ansätts genomföra en viss verksamhet under en viss tid, och därefter sker en beräkning av skadeutfall och förbrukning. Beroende på typ av insats, motståndare, klimat mm blir skadeutfallet olika på förbandets materiel.

Genom analysen går det att se om förbandet klarar av att reparera fordonen i den utsträckning som behövs, hur mycket drivmedel och vatten som förbrukas eller vilket skadeutfall på personal som kan förväntas. Resultaten kan givetvis skäras per ingående förbandsmodul och över tiden.

Figur 1. Delresultat från analysen som visar tillgång, efterfrågan och uppbyggd backlog på fordonsteknikertid.

Metoden PVL är uppbyggd i två delar, en normdatadel och en analysdel. I normdatadelen finns större delen av Försvarsmaktens förband uppbyggd med personal och för beräkningen relevanta materiella tillgångar och förbrukningsdata. Eftersom de indata som behövs för analysen till stor del alltså redan finns insamlat, kompletterar användaren endast med information som är specifik för det aktuella analysfallet, t.ex. vilken verksamhet förbandet skall ha, samt olika miljöparametrar som skall påverka analysen.


Figur 2. Principskiss över sambandet mellan normdatabanken och analysverktyget.

Under framtagningen av PVL har metoden och verktyget använts för att analysera och dimensionera förband, t.ex. NBG 11 och NBG 15. Nytt för i år är att PVL även används i mer operativa scenarier, t.ex. vad sker med förbrukning om förbandet gör den här specifika verksamheten under 3 dygn. Under stabsövningen Viking 14 stöttade PVL NBG 15 Force Headquarter med den typen av beslutsunderlag.

För den som minns sitt 90-tal och metoden Berra/Bermus som då fanns inom Försvarsmakten kan PVL sägas vara en modern efterföljare till den.