Heli-One - Analys av underhållslösningen

Heli-Ones support designades för högsta operativa tillgänglighet – till lägsta kostnad.

Systecon hjälpte Heli-One, ett av världens största företag inom helikopterunderhåll, att analysera delar av underhållslösningen för en helikoptertyp.

Syftet med projektet var att hitta den optimala fördelningen av lagernivåer för reservdelar och utbytesenheter för att säkerställa så hög operativ tillgänglighet på helikoptern Sikorsky 92 som möjligt till lägsta kostnad. Heli-One ville i korthet ha hjälp med följande:

  • Få rekommendationer för optimal fördelning av utbytesenheter för att nå bestämd tillgänglighet på helikoptrar till lägsta kostnad
  • Möjliggöra beräkning av och att i förväg kunna uppge kostnader för helikoptersupport till potentiella kunder
  • Visa effekterna av olika förbättringar och förändringar i försörjningskedjan

För att kunna svara på ovanstående frågor modellerades situationen i OPUS10, där grunderna i modellen var:

  • 17 helikoptrar fördelade på baserna enligt figur
  • 197 olika utbytesenheter
  • 9 olika helikopterbaser, 3 verkstäder, 1 centralt lager
  • Ett specifikt antal flygtimmar planerade per år och bas
  • Transporttider enligt figur


 

Helikopterbaserna försörjs från centrallagret i Amsterdam, som också fungerar som en nod för utbytesenheter som skickas mellan baserna och verkstäderna. Två grupper av baser med lateral support fanns, dels en grupp i Norge och en grupp i Storbritannien. Inom respektive grupp kunde baserna alltså försörja varandra med utbytesenheter om några fanns att tillgå när behov uppstod.

Systecon och OPUS10 beräknade att en optimal fördelning av utbytesenheter innebar en årlig supportkostnad på X antal miljoner dollar, om den totala tillgängligheten på helikoptrarna sattes till 95 %. I resultatet från OPUS10 ingick också ett förslag på hur många av de 197 utbytesenheterna som skulle köpas och hur fördelningen skulle av dem skulle bli i organisationen. OPUS-kurvan ger ett direkt svar på hur tillgängligheten på helikoptrarna påverkas av hur mycket som investeras i utbytesenheter, förutsatt att den optimala fördelningen av utbytesenheter OPUS10 föreslår väljs.


 

Fortsatta analyser i OPUS10 visade att supportkostnaden inte påverkades av att flytta lagret från Amsterdam till Bergen. Att däremot investera i bättre kvalitet på de 20 komponenter som hade högst felintensitet sparade relativt stora pengar. Systecon kunde också lämna förslag på vilka komponenter det lönade sig mest att försöka minimera reparationstiden på i verkstaden, vilket ytterligare minskade den årliga supportkostnaden.

Projektet för Heli-One är ett bra exempel på hur Systecon med sin modelleringsexpertis och verktyg kan ge ett kraftfullt beslutsstöd för den som äger, vidmakthåller eller utför underhåll på materielsystem. Att designa underhållslösningar med en tydlig och spårbar relation mellan operativ tillgänglighet och totalkostnad innebär en hel del svåra avvägningar mellan investeringar i olika delar av systemet eller stödsystemen. OPUS10 och Systecons övriga programvaror är då till stor hjälp för att analysera vilka investeringar som ger mest nytta. När de föreslagna åtgärderna i en sådan analys genomförts kan ofta den operativa tillgängligheten på materielsystemet, i detta fall Sikorsky 92, ökas samtidigt som lagerkostnaden sänks eftersom en optimal balans mellan investering och fördelning av reservdelar, investering i verkstäder samt design av försörjningskedja har uppnåtts.