LCC i hela livscykeln ger bästa resultatet

5 december 2015

Systecons VD Robert Hell sätter fokus på hur det systematiska arbetet med Life Cycle Costing ger ökad nytta runt om i världen.

Jag har tidigare lyft fram det ökande intresset för LCC-upphandling som vi ser hos våra kunder. Nu vill jag sätta ytterligare fokus på hur det systematiska arbetet med Life Cycle Costing ger ökad nytta runt om i världen.

LCC förknippas ofta med upphandling, och det är kanske då som LCC-tekniken ger de största effekterna. Genom att tidigt i upphandlingsprocessen ställa rätt krav, välja den produkt som har bäst förutsättningar för att ge låg LCC samtidigt som man säkrar att dessa egenskaper befästs genom processen fram till leverans och driftsättning, kan man åstadkomma stora besparingar. Detta är en viktig förutsättning, men det räcker tyvärr inte. Det behövs även ett kontinuerligt arbete under ett systems hela livscykel, där LCC hela tiden används för att värdera de beslutssituationer man ställs inför. Det gäller oavsett om det handlar om modifieringar, förändrade driftförutsättningar eller rena besparingsinitiativ. LCC behöver dessutom hela tiden balanseras mot den drift, eller produktion, som man önskar genomföra. Först då kan man fullt ut påstå att man anammat Life Cycle Management för sitt system.

I vårt senaste nyhetsbrev hittar ni exempel på såväl vad som krävs för att lyckas med LCC-upphandlingar som att utföra LCC-analyser senare i systemets livscykel. Först vill jag dock börja med att dela med mig av mina reflektioner runt det ökande intresset för LCC och LCM.

Global utblick

Den här hösten har vi på Systecon gjort flera resor ut i världen för att prata om Life Cycle Management och Opus Suite och genomföra workshops och kurser. Var vi än kommer tycker jag mig känna ett ökande intresse för ”våra” frågor. Det gäller såväl här hemma i Norden som i Asien, USA och i andra delar av världen. Begrepp, angreppssätt och mognad hos organisationerna skiljer sig mellan olika länder, men kärnan ­– att man söker efter sätt att bli mer kostnadseffektiva – är den samma. Vi genomförde nyligen två seminarier i Korea där vi mötte cirka 200 personer från framförallt järnvägs- och försvarsbranscherna. Från försvarsmyndigheterna försöker man där implementera ett arbetssätt som man hämtar från USA kallat IPS – Integrated Product Support. Syftet är att åstadkomma ett mer kontinuerligt arbetssätt under livscykeln, där man balanserar den operativa förmågan mot livslängdskostnaderna. Life Cycle Management med andra ord. Det ökande koreanska intresset är huvudorsaken till att vi tillsammans med vår partner i Korea, Moasoft, kommit överens om att tillsammans etablera Systecon Korea.

I samband med en av resorna till Korea passade vi även på att göra en avstickare till Tokyo för att träffa Society of Japanese Aerospace Companies, SJAC. I Japan har man också ett stort fokus på att bli bättre inom LCM och en metod som man satsar särskilt på är PBL (Performance Based Logistics). Den japanska försvarsindustrin söker därför efter metoder och angreppssätt för detta. Även PBL-avtal är en viktig strategi för att nå kostnadseffektivitet, som för att lyckas kräver en förmåga att analysera, förstå och påverka de parametrar som avgör LCC och operativa mål.

I Europa berättar våra kontakter i Österrike att man i den Österrikiska implementationen av EU:s försvarsupphandlingsdirektiv (Directive 2009/81/EC) infört tvingande krav på att använda System Life Cycle Management, vilket medför att LCC-metodiken blivit allt viktigare.

Och i USA gör Department of Defense flera stora satsningar på att skapa integrerade datalösningar med beslutsstöd för att kunna stödja Life Cycle Management. Exempelvis har US Navy utvecklat två olika integrerade system för LCM, ett för Sea Systems Command, NAVSEA, och ett för Air Systems Command, NAVAIR. Jag är stolt över att Opus Suite utgör analysmotorn i båda dessa lösningar. US DoD har även sedan ett par år tillbaka tagit initiativet Better Buying Power (som syftar till mer ”affordable systems”) och RTOC, Reduced Total Ownershop Cost, som båda sätter fokus på LCC.

Vad händer då i Sverige? Försvarsdepartementet har börjat ställa ökade krav på investeringsplanering och på att försvarsmyndigheterna ska redovisa Total Cost of Ownership, TCO. En arbetsgrupp inom FMV arbetar därför med att ta fram en modell speciellt för detta. Jag hoppas att detta inte bara blir en fråga om budgetplanering, utan att vi även kommer att se ett mer systematiskt LCM-arbete med LCC i fokus.

LCC som utvärderings- och förbättringsinstrument

Utöver det ökade kravet på kostnadseffektivitet tror jag att en av orsakerna till det ökade intresset för LCM är att försvarsmateriel i större utsträckning än tidigare kontinuerligt förändras under livscykeln. Olika delsystem utvecklas successivt och plattformarna uppgraderas regelbundet. Detta angreppssätt har vi länge använt i Sverige för våra stridsflygplan, men på många andra håll har man haft ett mer statiskt synsätt där man samlat ihop många förändringar till så kallade mid-life upgrades. Denna förändring i synsätt gör att det blir mer relevant att se LCC-arbetet som ett ständigt utvärderings- och förbättringsinstrument. På många håll behandlas LCC ofta i tidiga analyser för att få fram budgetuppskattningar, bland annat genom att använda grova parametriska metoder. Nu börjar vi dock i större utsträckning att se ett mer kontinuerligt och ingenjörsmässigt LCC-angreppssätt, där man även tar fram underlag för hur man kan fatta kloka beslut och påverka de parametrar som avgör vad LCC kommer att bli.

Läs mer om Systecons syn på LCC i vårt senaste nyhetsbrev

För att visa ett exempel på hur LCC-metodiken kan utnyttjas som beslutsstöd under ett systems hela livscykel rekommenderar jag denna artikel av Andreas Viberg. Den beskriver hur BAE Systems värderat olika tekniska lösningar inför en modifiering av Stridsfordon 90.

Medan försvarsmyndigheter världen över jobbar med att ta fram strategier, processer och systemlösningar, ser vi i järnvägsbranschen att man trots avsaknad av kompletta ILS-standarder allt oftare använder LCC som det centrala utvärderingskriteriet i upphandlingar. Pär Sandin, Systecons och kanske även Sveriges mest erfarne LCC-upphandlare av tåg, ger i denna artikel sin syn på vilka de viktigaste framgångsfaktorer är för att lyckas med en sådan upphandling.

I våra senaste modelleringstips väljer vi att fokusera på vårt LCC-verktyg CATLOC. I den kommande releasen av Opus Suite kommer CATLOC att bli tydligare integrerad med OPUS10 och SIMLOX. Man skulle därmed kunna likna CATLOC med en Cost Workbench. Vi illustrerar vad detta skulle kunna innebära med ett par exempel.


Robert Hell
VD, Systecon AB

Prenumerera på Systecons nyhetsbrev