Svensk Kärnbränslehantering AB - Driftsäkerhet och LCC för slutförvaret av använt kärnbränsle

Med hjälp av CATLOC lades fokus på driftsäkerhet och LCC i arbetet med slutförvaret av använt kärnbränsle.

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskydds­projekt. Uppdraget är att ta hand om allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraft­verken på ett säkert sätt för både människor och miljö.

SKB har valt en metod och en plats för slutförvaring av det använda kärnbränslet. Metoden innebär att kärnbränslet kapslas in i täta kopparkapslar. Dessa placeras sedan i urberget under Forsmark på cirka 500 meters djup, inbäddade i bentonitlera. När deponeringen är klar efter många år, försluts tunnlar och bergrum.

Slutförvaret kommer att bli en omfattande anläggning, med höga krav på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet under många år. För att kunna svara upp mot dessa krav, krävs ett väl utvecklat underhållskoncept samt en utvecklingsprocess med ett livscykelperspektiv vid framtagningen av alla de maskiner och utrustningar som behövs i slutförvaret.

Systecon genomförde på SKB:s uppdrag en tidig utredning av underhållskoncept för det framtida slutförvaret av använt kärnbränsle. Uppdraget innebar en strategisk underhållsanalys av maskiner och utrustningar, där syftet var att identifiera och värdera förutsättningarna för om underhåll ska ske ovan eller under mark, samt om underhållet ska utföras av den egna organisationen eller om det ska utföras av underhållsleverantörer/entreprenörer.

Data från underhållsanalysen genererade underlag som sammanställdes och beräknades i LCC-programmet CATLOC, ett verktyg för livstidskostnadskalkyler framtaget av Systecon. Förändringar i underhållsupplägg och/eller struktur kan snabbt modelleras, vilket gör att programmet även kan hantera och analysera kommande och möjliga förändringar i slutförvaret. Samtliga erhållna resultat kan sedan enkelt värderas i olika känslighetsanalyser i CATLOC. Utredningen resulterade i ett förslag på underhållskoncept för slutförvaret, där även kostnaderna för att driva underhåll enligt detta koncept är redovisade.

En generell utvecklingsprocess för SKB:s teknikutveckling togs fram med syfte att få ett helhetsperspektiv redan från start vid framtagning av maskiner och utrustningar. Processen utvecklades av Systecon tillsammans med SKB och har driftsäkerhet och LCC i fokus. Systematisk kravhantering och konfigurations­styrning ger sedan kontroll över de tekniska systemen under hela dess livslängd genom att identifiera ett utgångsläge och sedan styra förändringar i teknik, mjukvara och dokumentation.

Genom att analysera driftsäkerhet och LCC tidigt i utvecklingen, kan problemområden snabbt identifieras och analyseras. Därmed kan åtgärder införas tidigare och till betydligt lägre kostnad än om problemen upptäckts under drift, samtidigt som möjligheten att minimera de framtida kostnaderna för slutförvaret är stor.