Systecon får högt betyg i varumärkesundersökning

12 september 2011

Varumärket är omvärldens bild av en produkt, tjänst eller verksamhet. Det är varumärket som utgör grunden för köparnas värdering, intresse och köpbeslut. Systecon har i samarbete med Brand Clinic gjort en varumärkesundersökning där man bl. a. utvärderat hur välkänt varumärket Systecon är i jämförelse med övriga i branschen och hur varumärkena Systecon samt OPUS10, SIMLOX och CATLOC upplevs av omvärlden.

I undersökningen ställdes frågor för att utvärdera Systecons varumärken, och jämföra med andra företag och varumärken inom området systemlogistik. Begreppet ”systemlogistik”, som användes genomgående i undersökningen, innebär att utifrån en helhetssyn på tekniska system och deras stödfunktioner planera, integrera och genomföra verksamheter som syftar till att uppnå rätt tillförlitlighet till bästa totalekonomi under det tekniska systemets totala livslängd.

Undersökningen gjordes i enkätform till en större utvald grupp bestående av nyckelpersoner och beslutsfattare inom området. Resultaten för Systecon och programvarusvitens tre varumärken OPUS10, SIMLOX och CATLOC var enastående positiva. Närmare alla av de tillfrågade kände till programvarorna och Systecon, hade en stark och positiv uppfattning och upplevelse. Systecon ansågs vidare vara erkända och väletablerade inom systemlogistik samt använda välbeprövade metoder. Många av Systecons kunder har så pass bra förtroende till företaget och programvarorna att de ser sig själva som ambassadörer för själva varumärkena.

- ”Vi har sällan skådat så bra och positiva resultat för ett varumärke tidigare som vi gjort i denna undersökning. Det är ett otroligt starkt och väletablerat varumärke och programvaror Systecon står för.” Bengt Håkansson, Brand Clinic

Nu fortsätter arbetet med att förvalta och vidareutveckla dessa varumärken så att de om möjligt blir ännu starkare och mer välkända inom våra verksamhetsområden. För om än lite skrytsamt så vill vi kommunicera det vi faktiskt är bäst på - systemlogistik, driftsäkerhet, underhåll och kostnadseffektivitet.

För varje enkätsvar i undersökningen donerades 50 SEK till Rädda barnen.

 

Om Brand Clinic®
ALLT FOKUS PÅ DITT VARUMÄRKE

"Brand Clinic är ett konsultföretag som är helt specialiserat på att hjälpa företag, organisationer och destinationer att definiera och utveckla sina varumärken. Vi producerar ingen design, reklam eller annan kommunikation. Vår roll är istället att hjälpa dig att få rätt strategisk inriktning på all din kommunikation, oavsett vilka media eller kanaler du använder och oavsett vilka andra kommunikationskonsulter du anlitar. För att garantera fullständig neutralitet i vårt arbete har vi heller inga ägarmässiga kopplingar eller strategiska samarbeten, vare sig när det gäller marknadskommunikation eller marknadsundersökning.

Om vi valt en uttalad specialisering när det gäller vår egen kompetens, så har vi valt bredd när det gäller uppdragsgivare. Erfarenheter från vitt skilda branscher och verksamheter stimulerar vår egen utveckling och förmåga att lösa problem. Vi arbetar därför med både produkter och tjänster, inom såväl konsument- som producentmarknad. Vi arbetar också med offentlig sektor, intresseorganisationer, kulturinstitutioner och destinationer, till exempel kommuner eller regioner. Vårt uppdrag kan vara nationellt eller internationellt, och det kan likaväl handla om att bistå i utvecklingen av ett helt nytt varumärke som att revidera och vidareutveckla strategin för ett befintligt."