Trafikförvaltningen - Optimering av underhållet för SL:s nya pendeltåg

Nytt tåg ger pendlare ökad komfort och säkerhet, samtidigt som SL förbättrat tillgängligheten.

Systecon är sedan 2002 engagerade i ett projekt att hjälpa SL i det fortlöpande arbetet att säkerställa att fordon uppfyller de höga kraven på prestanda under drift. Systecons engagemang har främst syftat till att ge projektstöd inom tillförlitlighet, kvalitetssäkring och resursdimensionering för det underhåll som krävs för att uppnå trafikmålen.

Totalt har SL (Storstockholms Lokaltrafik) förvärvat 71 nya pendeltåg som ger pendlare en helt ny reseupplevelse. Luftkonditionering och betydligt lägre bullernivåer ger ökad komfort. För att möta den pågående ökningen av befolkningen och utbyggnad av nätet, har SL beslutat att köpa ytterligare 46 tåg.

Krav på hög tillgänglighet

Ole Robertsson är fordonsförvaltare på SL. För honom finns ingen tvekan om vad som är viktigast i tågtrafik med intensiteten hos pendeltåg:

Ansträngningarna för att nå hög tillgänglighet för fordonsflottan är mycket stora. När leverantören garanterar en mycket hög tillförlitlighet beaktas detta vid planeringen av trafiken och det innebär att det är viktigt att de lever upp till sina löften. Resan har inte varit lätt sedan trafikstarten 2005. Gradvis förbättring samt SL:s uthållighet i frågor som rör tillförlitlighet och kvalitetssäkring gör dock att vi kommer att nå i mål till slut.

Systemutvärdering och resursdimensionering

Ett annat av Systecons uppdrag är att utvärdera behovet av resurser för att underhålla fordonen. Systecon har använt två verktyg från sin in-house utvecklade ILS-toolbox Opus Suite – OPUS10 och SIMLOX. I SIMLOX har en modell skapats för att simulera tillgängligheten av fordonen. Modellen beskriver den operativa tillgängligheten i förhållande till den planerade tidtabellen, som en funktion av resurser, tillförlitlighet och underhållsplan. Denna modell har varit till hjälp för att dimensionera underhållsresurser och anläggningar genom hela utvecklingen av pendeltågstrafiken.

Resultatet har blivit ett nytt underhållsupplägg som var bättre lämpat för de höga tillgänglighetskraven. Detta resulterade i en effektivitetsvinst som motsvarar 1.5–2 kompletta fordon. Upplägget beskriver den övergripande strategin för underhåll, som fastställer regler för när underhållsaktiviteter ska utföras, samt riktlinjer för paketering och omstrukturering av underhållsåtgärderna.

Upphandling av strategiska komponenter

Ett annat centralt område är upphandling av strategiska höga kostnaderna komponenter, d.v.s. dyra komponenter som:

  • har en förväntad låg förbrukning, men mycket långa leveranstider, eller
  • utgör utbyteskomponenter i förebyggande underhållsaktiviteter.

Systecon använder OPUS10 för att beräkna behovet av extra komponenter på olika nivåer i försörjningskedjan. Olika strategier för utbyte och renovering testades, och slutligen kunde sortimentet bestämmas baserat på "maximal tillgänglighet per investerat kapital".

Värdefulla erfarenheter som stöd för upphandlingen

I de flesta organisationer är stora upphandlingar ovanliga. Ole Robertsson anser därför att man inte bör tveka att anlita externa experter:

Det är svårt att internt hålla en tillräckligt stor kunskap i dessa frågor. Systecon har beprövade modeller och lång erfarenhet från att arbeta med dessa typer av projekt. Programvaruverktygen är enkla att använda och ger ett kraftfullt beslutsstöd som hjälper oss att utnyttja våra resurser på det mest effektiva sättet. De har aldrig gjort mig besviken under alla år har vi arbetat tillsammans.