Trafikförvaltningen - Systecon analyserar kapaciteten på Tvärbanans depåer

27 november 2012

Systecon har på uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) genomfört ett projekt avseende kapacitetsanalys av det framtida depåbehovet för Tvärbanan.

Uppdragets syfte har varit att analysera vilket behov av depåkapacitet som kommer att finnas på Tvärbanan de kommande 25 åren, en period som innefattar både en utökad linjesträckning och inköp av fler spårvagnar. Behovet av depåkapacitet har analyserats och simulerats med varierade ingångsvärden för underhållstider, antal fel på spårvagnarna, depåernas öppettider m.m. för att se hur kapaciteten påverkar spårvagnstrafikens genomförande. Analysresultatet kommer att användas för att verifiera att den depå som nu är under uppbyggnad i Ulvsunda klarar av den förväntade mängden underhåll. Resultaten kommer även att kunna användas för att kartlägga det kommande behovet av arbetsplatser inom depåerna när Tvärbanan byggs ut.

Arbetet har bedrivits i projektform under Systecons ledning tillsammans med SLs experter inom depåbyggnation, fordonsteknik och strategisk utveckling. Bearbetning och analys av data har skett i simuleringsverktyget SIMLOX®, som specifikt är designat för att kunna analysera komplexa tekniska systems prestationer över tiden.

Torbjörn Englund, projektledare Ulvsunda-depån inom SL, kommenterar:
”Systecon har varit till stor hjälp för SL i utmaningen att dimensionera depåerna på Tvärbanan för framtidens trafik. Tack vare projektets analys har vi en bra uppfattning om den kommande beläggningen av depåresurserna, och vi vet vilka parametrar som har störst påverkan. Simuleringsmodellen och analysen är dessutom ett mycket användbart underlag för SL i dialogen med trafikoperatören.”

För ytterligare information kontakta:
Pegvak Assadi, Affärsområdeschef Systecon, pegvak.assadi@systecon.se  +46 (0) 8 459 07 74