LCC/TCO i livscykelns alla faser

​​​​​​​LCC, Life Cycle Cost, och TCO, Total Cost of Ownership, är två närbesläktade begrepp och tekniker som båda syftar till att ta fram och strukturera de kostnader som uppstår under ett systems livscykel. Med hjälp av en genomarbetad LCC- och TCO-analys för ett system kan totalkostnaden analyseras och påverkas genom medvetna val under systemets hela livscykel.

De flesta systemägare vill få ut så mycket effekt ur sitt system till så låg kostnad som möjligt. Ett bra sätt att lyckas med det är att arbeta med LCC och TCO där konsekvenser av olika beslut som påverkar systemet och dess användning visas i form av kostnader och systemtillgänglighet samt hur dessa begrepp hänger ihop.

En LCC-modell är en ekonomisk modell som används bland annat för jämförelse av tekniska och logistiska alternativ för en förmåga eller ett system. När en analys görs byggs en kostnadsstruktur, ett så kallat LCC-träd, upp där kostnader som kan kopplas direkt och indirekt till systemet ordnas i en struktur som är knuten till systemets livscykel. LCC-modellen uppdateras kontinuerligt och följer med systemet genom hela dess livslängd för att antingen analysera den dagliga driften av systemet eller ta fram beslutsunderlag för olika former av vägval. När LCC används för att ta fram beslutsunderlag vid olika vägval tas enbart särskiljande framtida kostnader med i analysen.

Analysen av Total Cost of Ownership innefattar samtliga kostnader som kan kopplas till anskaffandet och ägandet av ett system och påminner om arbetet med LCC, men är inte lika starkt kopplat till beslutssituationer med tydliga alternativ. I båda fallen ordnas dock kostnader i en struktur kopplad till faser av systemets livscykel.

LCC/TCO i konceptfasen

Det är något av en paradox att i de tidiga faserna av ett systems livscykel är kostnaderna till stor del okända, samtidigt som möjligheten att påverka dem är som störst. I konceptfasen är det inte viktigt att de kommande kostnaderna exakt uppskattas, det är dessutom omöjligt, utan att förstå hur de stora besluten påverkar totalkostnaden i stort. Vissa grundläggande beslut för systemet som tas tidigt kommer att binda upp stora delar av den totala kostnaden för ett system, och därför är det mycket viktigt att arbetet med LCC och TCO kommer igång redan i konceptfasen.

I konceptfasen brukar det finnas ett antal alternativ för att uppnå den förmåga eller funktion som önskas. Det kan gälla både vilket slags system som skall anskaffas, hur stödsystemet skall fungera eller hur mycket drift som skall tas ut under systemets livslängd. Även om mycket ännu är osäkert och flera uppenbart stora beslut ännu inte tagits är det inte ovanligt att andra mindre beslut kan ha fattats eller bara tagits för givet. Allt detta påverkar systemet under hela livslängden och med en analys av LCC och TCO kan konsekvenser av det ena eller det andra alternativet visas tydligt.     

LCC/TCO i upphandlingsfasen

LCC förknippas ofta med upphandling, och det är kanske då de flesta kommer i kontakt med begreppet. En anledning till det kan vara att det är här kostnaderna för det kommande systemet för första gången blir synliga. Dessutom kan det finnas olika systemalternativ att välja bland och då brukar ofta kostnadsaspekten vara viktig. LCC är då en kraftfull metod för att stödja upphandlingsprocessen och se till att rätt beslut tas på rätt grunder. Om LCC inte tas med vid upphandlingsfasen brukar fokus hamna enbart på anskaffningskostnaden och inte på helheten och då riskerar systemet att bli mycket dyrt till slut. 

Genom att tidigt i upphandlingsprocessen ställa rätt krav, välja den produkt som har bäst förutsättningar för att ge låg LCC samtidigt som man säkrar att dessa egenskaper befästs genom processen fram till leverans och driftsättning, kan man åstadkomma stora besparingar. Detta är en viktig förutsättning, men det räcker tyvärr inte. Det behövs även ett kontinuerligt arbete under ett systems hela livscykel, där LCC hela tiden används för att värdera de beslutssituationer man ställs inför. Det gäller oavsett om det handlar om modifieringar, förändrade driftförutsättningar eller rena besparingsinitiativ. LCC behöver dessutom hela tiden balanseras mot den drift, eller produktion, som man önskar genomföra. Först då kan man fullt ut påstå att man anammat Life Cycle Management för sitt system.

LCC/TCO i driftfasen

Även om driftfasen infaller en god väg in i ett systems livscykel och många beslut som binder upp LCC är fattade är det både viktigt och kostnadseffektivt att fortsätta med LCC-arbetet. I driftfasen finns för första gången möjlighet att samla in data för hur systemet fungerar i den verkliga miljön, och då kan de tidigare kalkylerna som byggde på uppskattningar av tillverkaren eller köparen uppdateras. Dessutom kanske några förutsättningar i driften har ändrats jämfört med tidigare analyser och då behöver det redas ut hur detta påverkar systemets LCC så att eventuella åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.

Analyser av driftsäkerhet och LCC går givetvis att göra mer noggranna och detaljerade ju bättre uppföljningen av driften av ett system varit. En rekommendation är därför att tidigt bestämma vilka parametrar som skall mätas för respektive system, och sedan se till att det faktiskt görs så att det är ordning och reda på informationen. Därigenom skapas en bra grund för ett effektivt arbete med Life Cycle Management.

Driftfasen för många komplexa och dyra system sträcker sig över flera decennier. Under den perioden behöver oftast en eller flera stora modifieringar eller renoveringar göras av systemet. För att göra detta så kostnadseffektivt som möjligt och säkerställa att så mycket drift som möjligt fås ut av systemet de återstående åren är LCC och TCO även användbart här.

LCC/TCO i avvecklingsfasen

Att analysera en förändring i designen av ett system med hjälp av driftsäkerhetsparametrar och LCC-metodik är en kraftfull metod för att påvisa hur de olika designalternativen påverkar totalkostnaden för slutanvändaren. Ofta är flera av kostnaderna eller andra uppgifter okända för ett nytt designalternativ, men genom att analysera problemet med de data som faktiskt finns tillgängliga går det att räkna baklänges och komma fram till vilken driftsäkerhet den nya designen måste uppfylla för att den skall bli mer kostnadseffektiv än den befintliga. Dessutom bör känslighetsanalys alltid göras på ingående data för att ta reda hur variationer i olika parametrar påverkar slutresultatet.

LCC-analyser med Opus Suite identifierar och tydliggör kostnadsdrivare för ett system och gör sambandet mellan driftsäkerhet, tillgänglighet och totalkostnad känt. Det ger en kraftfull och flexibel analysmodell som snabbt kan generera beslutsunderlag som är användbara under alla faser av ett systems livscykel. När kostnadsdrivarna väl är kända finns en bra startpunkt för fortsatt arbete med att påverka de bakomliggande faktorerna.

Systecon fokuserar på helheten

Systecon kan under alla faser av livscykeln för ett system analysera och specificera vilka driftsäkerhets- och underhållskrav som behöver gälla för att rätt tillgänglighet skall kunna uppnås, och hur det påverkar den totala livscykelkostnaden LCC. Vårt angreppssätt fokuserar på helheten och möjliggör styrning av verksamheten utifrån ett balanserat livscykelperspektiv. Genom att successivt och systematiskt driva fram beslut i rätt tid påverkar vi utformningen av såväl det tekniska systemet, stödsystemet som driften. Med rätt metodik och analysverktyg kan stora besparingar uppnås, samtidigt som systemets totala förmåga ökar. Metodiken och verktygen lämpar sig även för att åstadkomma ”design to cost”, dvs. att utifrån en fast budgetram utforma det optimala systemet.

Vi kan till exempel hjälpa till med att:

  • Genomföra LCC-analyser, t ex baserade på krav på operativ tillgänglighet.
  • Definiera och verifiera driftsäkerhetsegenskaper, livslängdskostnader och säkerhet.
  • Granska arbete om driftsäkerhet och underhållslösningar.
  • Systemsäkerhetsanalyser, t.ex. FMECA, på nya eller problematiska delsystem.
  • Säkerställa informationshanteringen inom projektet.
  • Dimensionera underhållslösningen med organisation, metoder och resurser.

Vårt erbjudande inom LCC

Våra kunder och referenser