BAE Systems - LCC analys för olika bandalternativ till Stridfordon 90 (CV90)

Programvarorna OPUS10, SIMLOX och CATLOC användes för att utreda olika bandalterantiv för Stridsfordon 90.

Systecon genomförde på uppdrag av BAE Systems ett projekt som analyserade livscykelkostnaden för två olika bandalternativ för CV90 (Stridsfordon 90).

BAE Systems, som tillverkar CV90, fick av de sex användarländerna i uppdrag att genomföra ett projekt som analyserar de ekonomiska konsekvenserna av att utrusta fordonet med band tillverkade av gummi. Traditionellt är stridsfordon i denna viktklass utrustade med stålband, men nu finns möjlighet att förse fordonen med gummiband vilket avsevärt minskar vibrationerna och bullret i vagnen.

Systecon blev därför tillfrågat av BAE Systems att delta i projektet som jämför livscykelkostnaden för de två olika bandalternativen. För att kunna göra det byggdes en kostnadsstruktur upp där samtliga kostnader som kunde relateras till de båda bandalternativen togs med och summerades för hela vagnens livscykel. Att byta ut stålbanden innebär förstås en extra kostnad, men långsiktigt också besparingar i form av minskat felutfall på vagnens komponenter tack vare reduceringen av vibrationer. En stor utmaning i analysen var att kvantifiera olika indirekta parametrar som t ex negativ påverkan på besättningen av vagnens vibrationer, och därav följande begränsningar i uppdragens genomförande.

Arbetet bedrevs i projektform tillsammans med experter från BAE Systems. Bearbetning och analys av data skedde i optimeringsverktyget OPUS10, simuleringsverktyget SIMLOX och resultatet analyserades i kostnadsanalysprogrammet CATLOC.

Peder Sjölund, Projektledare på BAE Systems, kommenterar:

Denna utredning är viktig för att vi ska kunna visa upp för- och nackdelar med vår gummibandsteknologi i jämförelse mot traditionell stålbandsteknik. Avsikten är att denna analys ska fungera som ett bra beslutsunderlag för våra kunder vid diskussioner kring nyanskaffning av gummiband för stridsfordon. Att tillsammans med Systecon göra en grundlig bearbetning och analys av direkta och indirekta kostander i ett livscykelperspektiv känns mycket spännande. Framförallt är det intressant att analysera olika lösningar med optimerings-, simulerings- och kostnadsverktyg vilket ger oss stor frihet att titta på olika scenarier för att förstå hur de olika bandalternativen påverkar våra kunder över en lång tid”.