Därför är en Life Cycle Management-strategi lika viktig vid anskaffning av ett existerande fordonskoncept som vid nyutveckling

Ett sätt att förkorta ledtider och sänka utvecklingskostnader är att anskaffa fordon som bygger på en existerande plattform. Du kan enkelt testa fordonen och får användbara referenser. Men vet du hur de kommer att fungera i beställarens driftsmiljö? Är det självklart att ett välfungerande fordon presterar lika bra med ett annat ramverk? Johannes Björndahl, konsult på Systecon, förklarar varför en Life Cycle Management-strategi är lika viktig vid anskaffning av ett existerande fordonskoncept som vid nyutveckling.

Johannes Björndahl
Johannes Björndahl

Det kan verka lätt att utvärdera

När man utvärderar existerande fordonsplattformar utgår man ofta ifrån tekniska detaljer. Det är lätt att definiera parametrar som exempelvis topphastighet, korgbredd, antal sittplatser, acceleration och retardation.
Utöver detta inhämtar man referenser från det egna nätverket och personer som har erfarenhet av fordonet. 

”Funkar det där, så funkar det här”

Om de tekniska parametrarna stämmer, eller är enkla att justera, och flera användare bekräftar att fordonen fungerar så måste det väl vara ett bra köp? ”Deras klimat är ju lika påfrestande som vårt”.

Men utifrån vilka förutsättningar har fordonet utvärderats? Skiljer sig driftprofilen åt? Är underhållskonceptet annorlunda? Vilken supportorganisation finns kring fordonet? Utför fordonsägaren drift och underhåll eller sker det via upphandlade enheter? På vilket sätt används fordonsdokumentationen? Hur parkeras fordonet och hur ofta passerar det en depå?

Det här är parametrar vars konsekvenser är betydligt svårare att analysera och kan påverka fordonsflottans tillgänglighet för trafik samt drift- och underhållskostnad.

Drift- och underhållskoncepten skiljer sig åt

I befolkningstäta länder med större fordonsflottor än i Sverige sker underhållet på ett annat sätt. Där arbetar respektive tekniker enbart med sitt specifika system och bygger därför upp en djup detaljkunskap inom sitt område. Det är dessutom enklare att åtgärda fel efter dagens slut eftersom fordonen oftare kommer till en depå.

I Sverige är fordonen ofta ute i längre omlopp där en depå kanske inte passeras på flera dagar. Det ställer annorlunda krav på funktionssäkerheten. Dessutom är flottorna mindre och underhållet bygger på generalister som underhåller fordonen strikt utifrån informationen i fordonsdokumentationen.

Detta ställer höga krav på dokumentationens struktur, användarvänlighet och detaljeringsgrad, inte minst när det gäller kopplingen mellan fel, orsaker och åtgärder. Du behöver alltså i ett tidigt skede säkerställa att leverantören har förstått det underhållskoncept som används i Sverige. 

Att utvärdera fordonsdokumentation och ett förändrat underhållskoncept kräver ett annat angreppssätt än att utvärdera tekniska krav på fordon. 

Du behöver ta ett helhetsgrepp

Beställaren behöver alltså en LCM-strategi även om fordonet i stor utsträckning redan existerar. Förvånande ofta får magkänslan råda, eftersom beställaren bedömer att det blir för krångligt att säkerställa rätt sorts beslutsstöd, speciellt i tidiga skeden.

Men även om du står inför anskaffning av ett fordon som ska baseras på en existerande plattform behöver du ta ett helhetsgrepp. Definiera ditt system och användningsområde, vilka beslut som behöver fattas och vilka alternativa lösningar som finns. Beskriv dina förutsättningar och begränsningar vad gäller driftprofil och underhållslösning.

Glöm inte bort att utvärdera stödsystemen och definiera vilka anpassningar som måste göras. Skapa därefter en tydlig kravbild som definierar dina behov. Fundera samtidigt på hur din kravbild kan tolkas och uppfattas i en annan kulturell kontext. Det bästa avtalet är ett avtal där båda parter har en tydlig samsyn kring avtalets innehåll. 

"Rätt tillämpad LCM från tidiga skeden ger högre tillgänglighet och lägre drift- och underhållskostnader på sikt.

LCM-strategin ger framtida vinster

Rätt tillämpad LCM från tidiga skeden ger högre tillgänglighet och lägre drift- och underhållskostnader på sikt. Även om du inte har exakta värden utan baserar dina analyser på grova uppskattningar och analogier med liknande system, så hjälper de dig att fatta beslut som ger långsiktiga positiva effekter.

En LCM-strategi är alltså lika viktig vid anskaffning av ett existerande fordonskoncept som vid nyutveckling.

-------

av Johannes Björndahl, konsult på Systecon
 

Vill du veta mer om hur Systecon kan stötta dig och din organisation?

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte.

Johannes Hjerdt, tf konsultchef järnväg och transport

Johannes Hjerdt

Life Cycle Management – hantering av ett system genom hela livscykeln.

Vi är experter inom LCM och hjälper våra kunder att fatta långsiktigt hållbara beslut, genom att hitta den optimala balansen mellan driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnad.

3

Vår filosofi

Det krävs flera faktorer för att lyckas med Life Cycle Management (LCM). Förmågan att arbeta kontinuerligt och med långsiktighet vilar på tre, lika viktiga hörnstenar: Strategi, Information och Analys. Har din organisation dessa hörnstenar på plats?.

VÅRA KONSULTER. Vi är konsulter med erfarenhet av ILS, TCO/ LCC, Resursdimensionering, Drift och Underhåll, Reservdelsoptimering, RAM, Driftsäkerhet, LCC-upphandling, Projektledning, och mycket mer.

Våra tjänster

i hjälper dig att hitta den optimala balansen mellan systemutnyttjande och kostnader över hela livscykeln – oavsett om du står inför strategival, upphandling av nya system eller helt enkelt vill effektivisera din pågående verksamhet.