Webbinarium: Life Cycle Management – Infrastruktur

Life Cycle Management skapar ett ramverk och en arbetsmetodik för att hantera punktlighet, transportförmåga och framtida kostnader inom järnväg för nybyggnation, upprustning och förvaltning av befintlig anläggning. På detta webbinarium kommer följande områden att beröras:
 
•    Kravställning och projektering mot driftsäkerhet och kostnadskontroll
•    Kostnadseffektivitet och kostnadskontroll med LCC
•    Förvaltning och underhåll
 
Webbinariet vänder sig framförallt till dig som är projektledare, beslutsfattare eller infrastrukturförvaltare på myndigheter inom Järnväg & Transport.

Åtkomst till inspelningen 

 

Presentationer

Life Cycle Management (LCM) inom järnvägsinfrastruktur
Patrik Alfredsson, Systecon

Hur säkerställs att tunga infrastrukturprojekt, t.ex. nya höghastighetsbanor, levererar tilltänkt samhällsnytta i förhållande till kostnad? Jo, genom att viktiga faktorer som anläggningens driftsäkerhet, behov av underhåll och livscykelkostnad belyses och har påverkan på krav, strategiska beslut och val mellan alternativ. Denna inledande presentation ger en övergripande beskrivning av LCM i allmänhet, och hur ett LCM-orienterat syn- och arbetssätt kan tillämpas inom järnvägsinfrastruktur.

Kravställa och projektera mot driftsäkerhet och kostnadskontroll
Eric Lindé, Systecon

LCM innebär ett strukturerat och proaktivt arbetssätt. Genom att tidigt skapa förutsättningar för ett effektivt och målinriktat arbete, förstärks styrkan i arbetssättet ytterligare. Att skapa en tydlig vision för vad som ska uppnås anger riktningen för alla inblandade och underlättar arbetet med kravställning och projektering. Tidskritiska aktiviteter kan därmed identifieras och startas tidigare. Ett utifrån- och in-perspektiv presenteras, vilket leder till att de värdeskapande aktiviteterna sätts i fokus.   

Kostnadskontroll genom Livscykelkostnad
Elias Kirilmaz, Systecon               

Planering, etablering och förvaltning av järnvägsprojekt är oftast långa och komplicerade processer som kräver engagemang från många parter för att både säkerhetsställa och möjliggöra en god kostnadskontroll. Den grundläggande principen kräver både tydlighet i de processer som genomförs samt beslutsfattande på alla nivåer som innefattar en LCC metodik. LCC metodik ett sätt att uttrycka den aktuella beslutssituationen i ekonomiska termer där en del av arbetet är att analysera och förstå de principiella skillnaderna inom beslutssituationen. En viktig del i arbetet är att identifiera kostnadsdrivare och sedan föreslå lösningar i syfte att påverka och minska kostnaderna. I följande presentation kommer deltagaren få ta del av hur LCC metodik kan användas för att säkerhetsställa att kostnadskontroll bibehålls över alla skeden i ett järnvägsprojekt.  

Förvaltning och underhåll mot driftsäkerhet och kostnadskontroll
Matias Rauma, Systecon

Att ha ett LCM-fokus under drift- och underhållsfasen innebär att man som förvaltare kontinuerligt arbetar med att få anläggningen att möta behov samt krav på driftsäkerhet, med bibehållen kostnadskontroll. Detta uppnås genom strategiska val av teknik, systemutformning och underhållsorganisation. I denna presentation belyser Matias hur ett LCM-fokus kan lyfta anläggningen under denna fas.

Life Cycle Management – hantering av ett system genom hela livscykeln.

Vi är experter inom LCM och hjälper våra kunder att fatta långsiktigt hållbara beslut, genom att hitta den optimala balansen mellan driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnad.

3

Vår filosofi

Det krävs flera faktorer för att lyckas med Life Cycle Management (LCM). Förmågan att arbeta kontinuerligt och med långsiktighet vilar på tre, lika viktiga hörnstenar: Strategi, Information och Analys. Har din organisation dessa hörnstenar på plats?.

Våra tjänster

i hjälper dig att hitta den optimala balansen mellan systemutnyttjande och kostnader över hela livscykeln – oavsett om du står inför strategival, upphandling av nya system eller helt enkelt vill effektivisera din pågående verksamhet.