Systecon hjälper Kustbevakningen att skapa högre kostnadseffektivitet i materielhanteringen

Systecons uppdrag har varit att utifrån Kustbevakningens unika förutsättningar, hjälpa till att utveckla myndighetens styrning och kontroll av materielhanteringen med fokus på kostnadseffektivitet – det vill säga att få ut efterfrågad effekt till en livscykelkostnad som är proportionerlig mot nyttan.

Kustbevakningen är en myndighet med ett stort ansvar. Uppgiften är att säkerställa en trygg, ren och levande havsmiljö för alla genom arbete med räddningstjänst och sjöövervakning samt vara en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Verksamheten kräver förutom kompetent personal och välfungerande operativa metoder, även en hel del dyr materiel, till exempel fartyg, båtar och flygplan. 

Höga kostnader är förknippade med materielen, inte bara i anskaffningen, utan även i användning, underhåll och avveckling. Kostnader som måste avvägas mot nytta redan i de allra tidigaste skeden och sedan fortsatt genom hela systemets livscykel.

Förbättrad kostnadseffektivitet genom utvecklad styrning av materielhanteringen 

Innan Systecon engagerades hade Kustbevakningen redan påbörjat sin förändringsresa genom att centralisera delar av verksamhetsledningen. Myndigheten ville nu utveckla styrningen och kontrollen av sin materielhantering i syfte att förbättra kostnadseffektivitet.

Systecons tillvägagångssätt för att hjälpa Kustbevakningen har inneburit att utifrån myndighetens unika förutsättningar hjälpa till att utveckla processer, metoder och organisation runt materielhanteringen. Detta med fokus på att Kustbevakningen ska kunna få ut efterfrågad effekt till en livscykelkostnad som är proportionerlig mot nyttan. Kort sagt skapa kostnadseffektivitet.

Om projektet

I den första fasen har Systecons uppdrag handlat om att tillsammans med Kustbevakningen gå igenom grunderna i Systecons filosofi kring Life Cycle Management, dvs hur man kan tänka och agera på kort och lång sikt för att se till att organisationen har rätt materiel med rätt förmåga.

En viktig del har också varit att översiktligt kartlägga processen för att definiera, anskaffa, vidmakthålla och avveckla materielen, det vill säga vad som faktiskt görs, i vilken ordning och av vem. 

Några av de viktigare sakerna har varit att 

  • medvetandegöra hur de tre dimensionerna teknik (till exempel ett fartyg), underhåll och drift påverkar varandra och den resulterande kostnadseffektiviteten.
  • peka på vikten av långsiktighet i beslut och agerande kring materiel med långa livscykler.
  • genom delaktighet skapa bred förankring för den nya materielprocessen inom organisationen.

Efter det inledande arbetet påbörjades en fas där de identifierade processerna detaljerades och förbättrades, bland annat genom att skapa utrymme för beredningar och förbättrat beslutsfattande.

I samspel med att processerna förädlats har även organisatoriska förändringar genomförts. Rollen som förvaltare av en fartygsserie eller ett materielsystem utvidgades exempelvis till att få ett utökat ansvar för systemet genom hela dess livscykel. På så vis skapas incitament att tänka större och ta ansvar för systemets prestation och livscykelkostnad, inte bara under förvaltning, utan genom systemets hela livscykel. 

En helt ny roll inrättades också för att ansvara för materielportföljen som helhet. Rollen möjliggör för Kustbevakningen att lyfta blicken och identifiera förmågeglapp, synergier och möjligheter till effektiviseringar i det stora pusslet av såväl planerad som befintlig materiel.

Kustbevakningen har sedan 2017 kommit långt i sin resa mot kostnadseffektiv livscykelhantering och nu pågår den spännande implementeringsfasen, där den nya processen möter verkligheten. Och Systecon är med på resan.