Vattenfall och Scottish Power - tillgänglighetsanalyser för vindkraftsprojektet East Anglia

Logistikkoncept för vindkraftsparken i Nordsjön simulerades med SIMLOX och uppskattas spara ägarna miljoner.

Vattenfall och Scottish Power har tillsammans bildat bolaget East Anglia Offshore Wind (EAOW) med uppgiften att utveckla vindkraftsparken East Anglia i Nordsjön, utanför den engelska östkusten. Storbritannien har stora planer för havsbaserad vindkraft och har delat ut leasingavtal för ett tiotal utvecklingszoner. East Anglia är en av dessa utvecklingszoner och beräknas omfatta 7200 MW installerad vindkraft, motsvarande 1000 - 2000 vindkraftverk.

Pär Attermo, O&M Development, Vattenfall Renewables kommenterar:

”I och med Systecons analyser kan vi minska osäkerheten i våra beräkningar och värdet av detta i ett så stort projekt som East Anglia kan knappast överskattas. Vår uppskattning är att 3-6 miljoner brittiska pund årligen kan sparas om vi väljer den bästa logistiklösningen.”

Drift och underhåll av havsbaserad vindkraft är komplicerat. Bra vindlägen ger hög elproduktion, men innebär samtidigt begränsningar för underhållsarbeten. Personal och utrustning ska transporteras till och från turbinerna – en utmaning ur säkerhets- och kostnadseffektivitetsperspektiv i områden utsatta av hårt väder. Systecon anlitades av EAOW för att genom modellering och simulering analysera olika logistikkoncept för den första byggnationsfasen av East Anglia, som omfattar 1200 MW.

Arbetet med simuleringarna av East Anglia utfördes i Systecons simuleringsprogram SIMLOX, och baseras på bl.a. meteorologisk data för området, turbindata och data för de underhållsresurser (t.ex. båtar och helikoptrar) som ingår i de olika logistikkoncepten.

I och med att meterologisk data fanns tillgängligt kunde vindkraftsparkens tillgänglighet analyseras ur både tids- och energiperspektiv. Driftstopp för underhållsarbete utför man helst då vinden är som svagast eftersom produktionsbortfallet blir som lägst då. I den energibaserade tillgängligheten ser man tydligt logistikkonceptens förmåga att utföra underhåll under lågvindsperioder.

Systecons analyser mynnade ut i jämförelser av intäkter och driftskostnader mellan både olika vindturbiner och olika logistikkoncept. En faktor som visade sig ha stor betydelse när turbiner jämfördes var antalet planerade underhållstimmar. Då anläggningen ligger till havs innebär det restriktioner för t.ex. transport av personal vilket försvårar underhållsarbetet och gör det extra tidskrävande. Andra faktorer av hög betydelse för anläggningens tillgänglighet var t.ex. upplägg av leasingkontrakt med kranfartyg och de våghöjdsgränser som gäller för olika servicebåtar då personal ska förflyttas från båt till kraftverk.