Volvo Personvagnar - LCC baserad upphandlings­strategi

Processen för upphandling med driftsäkerhets- och LCC-fokus ledde till ny standard.

När en särskilt komplicerad produktionsprocess ska byggas upp, hur kan man redan på förhand veta att man får rätt kapacitet, och att kostnaderna är under kontroll? I samband med införandet av S80-modellen i Torslandafabriken stod Volvo Personvagnar inför utmaningen att kravställa leverantörer och system i den komplexa produktionen av karosser. Systecon anlitades för att hjälpa Volvo att utveckla metoderna. Detta innebar en ny syn på hur krav kan ställas och verifieras, och på vilka möjligheter som finns att påverka kostnaderna för drift och underhåll både under och efter införandet av ny utrustning.

Volvo beslutade att använda sig av LCC-filosofin vid upphandling av ny utrustning. LCC står för Life Cycle Cost och innebär att man i valet av systemlösning och leverantör tar med så många som möjligt av de kostnader som genereras av den tänkta utrustningen. Detta innebär att man särskilt betonar driftsäkerhets- och underhållsaspekter eftersom dessa är betydande kostnadsdrivare på sikt.

Tänkbara produktions- och kostnadsutfall för en produktionsutrustning styrs huvudsakligen av utformningen i design- och konstruktionsfasen. Det traditionella angreppssättet – att avkräva leverantören vissa garantier och verifiera dessa under en kort garantiperiod – ger tyvärr ingen god bild av det förväntade ekonomiska utfallet. Därför skapades en upphandlingsprocess som fokuserar på att få fram fakta som kan troliggöra att utrustningen klarar kraven på produktionskapacitet, och som går att verifiera.

Tillverkningen av karosser är en tämligen komplicerad produktionsprocess uppbyggd som ett antal stationer i huvud- och sidoflöden, och med buffertar emellan. Det innebär att produktionsflödet får gummibandsliknande egenskaper där produktionsstopp i viss mån kan kompenseras genom att stationerna körs något snabbare än det genomsnittliga produktionsflödet. I en sådan process går det inte att beskriva produktionsstoppens påverkan på tillgängligheten med ett enkelt samband. Det är heller inte intressant att betrakta tillgängligheten fristående från andra designparametrar.

För att garantera jämnhet i flödet och önskad produktionskapacitet blev lösningen att istället ställa kraven på förväntad produktion per tidsenhet, och största acceptabla avvikelse för varje produktionsavsnitt. De tänkbara leverantörerna fick sedan med hjälp av simulering visa att utrustningen i deras leverans uppfyllde kraven. Cykeltider, driftsäkerhet och underhållsbehov blev variabler som de olika leverantörerna fick garantera. Verifiering av de garanterade egenskaperna skedde därefter i flera kontraktsbundna steg.

För att underlätta utvärderingen av all information som genereras i processen, och som av naturliga skäl blir ganska omfattande, tog Systecon fram ett specialanpassat databasverktyg. Resultat kan där enkelt tas fram om förväntad tillgänglighet för olika anläggningsdelar och dessutom kan förväntade kostnader i termer av materiel och personalresurser beräknas.

Konkret resulterade projektet i:

  • Metodik för kravsättning av processprestanda som inkluderar både produktions- och driftsäkerhetskrav.

  • Process och verktyg för uppföljning och analys av process- och underhållsdata, både under verifiering och normal produktion.

  • Förenklad och förbättrad process för verifiering av kontraktskrav.

  • Arbetssätt under anskaffningsprocessen för uppbyggnad av data för underhålls- och reservdelsberedning.

Processen för kravställning och genomförande av upphandling med driftsäkerhets- och LCC-fokus blev sedermera formell standard på Volvo Personvagnar.