Examensarbete - multipla enhetsbyten i lagersystem

OPUS10 användes i examensarbete om problemet med multipla enhetsbyten i ett lagersystem.

“Modeling Multiple Failures In a Multi-Indenture Inventory System” är titeln på ett examensarbete som handletts av Systecon i samarbete med Matematikinstitutionen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Detta examensarbete studerar problemet med multipla enhetsbyten i ett lagersystem. Ett multipelt byte innebär att minst två enheter måste bytas samtidigt, så att systemet efterfrågar dessa simultant och att de byts ut parallellt.

 

 

Reservdelsoptimeringsverktyget OPUS10, som utvärderas i denna rapport, antar att bytet vid multipla fel sker seriellt. Detta leder till en överskattning av väntetiden på reservdelar eftersom det i verkligheten är den maximala väntetiden som är styrande vid seriella byten. Detta konservativa tillvägagångssätt påverkar reservdelsoptimering som tenderar att rekommendera onödigt stora lager för att uppnå önskad tillgänglighet på det tekniska systemet.

Ett tankesätt som prövas bygger på idén att kunder ankommer till systemet och “beställer” en eller flera olika enheter. Sannolikhetsfördelningen för dessa ankomster används sedan för att hitta den förväntade väntetiden som därefter används i Littles formel för att hitta medelantalet restordrar. Detta omvända tillvägagångssätt visar sig mycket användbart och effektivt i ett flerkomponentssystem när ett beställningstänkande används.

Resultaten visar att OPUS10, som förutspått, överskattar bidraget från det förväntade antalet subenhetsrestordrar vilket resulterar i en överskattning av antalet restordrar på huvudenheten. Den bästa uppskattningen av subenhetsrestordrarnas bidrag görs med hjälp av beställningstänkandet genom att använda den exakta metoden av Song och det näst bästa resultatet fås med den approximativa metoden av Song.

Ladda ner examensarbetet i sin helhet

Originaltitel: “Modeling Multiple Failures In a
Multi-Indenture Inventory System”

Examensarbete S190 i Systemteknik Mars 2010

Författare: Kristina Abelin
Handledare: Thord Righard
Examinator: Per Enqvist