SL - Resursdimensionering pendeltågsdepå

En strategisk depåkapacitetsutredning konkretiserar SL:s investeringsbehov i den expansiva Stockholmsregionen.

Pendeltågstrafiken i Stockholms- regionen förväntas öka under de kommande decennierna. Orsaken är såväl den ökande befolknings- mängden som den kapacitetsökning som öppnandet av Citybanan möjliggör. Stora investeringar i depåer och fordon kommer att krävas, för att med hög tillgänglighet och rätt kvalitet kunna möta trafikbehovet.

För att konkretisera investeringsbehovet färdigställde Systecon – på uppdrag av Stockholms Lokaltrafiks programledning för pendeltåg – en strategisk depåkapacitetsutredning. Under hela projektet var samverkan och informationsutbyte med fordonsägare, depåägare och operatör inklusive underhållsorganisation i fokus.

Projektet genomfördes i tre steg: informationsinsamling, simulering och analys.

Informationsinsamling

Genom intervjuer och workshop identifierades nödvändig bakgrundsinformation, t.ex. befintlig depåkapacitet, framtida fordonsleveranser, underhållsplaner inklusive underhållskoncept, aktuell driftsäkerhetsstatus på fordonsflottan och önskade tidtabeller.

Simulering

Nästa steg omfattade utvecklingen av en skräddarsydd SIMLOX-modell uppbyggd av pendeltågssystemens dimensionerande parametrar, vilket även inkluderar bearbetad indata från steg 1 ovan. Med stöd av modellen genomfördes ett flertal simuleringskörningar som sedan användes som utgångspunkt i analys- och resultatarbetet.

Analys

Slutligen värderades och tolkades simuleringsresultaten med stöd av en väl beprövad metodik. Flaskhalsar identifierades och rekommendationer för investeringar lyftes fram i en omfattande rapport. Där bedömdes också konsekvenserna för en mängd olika alternativa scenarier.

simlox-promo-3-2

Simulering

Med SIMLOX simulerar vi den operativa driften med hänsyn tagen till underhållsplaner, felfrekvenser på system och komponenter. Vi modellerar de resurser som behövs i underhållet, och som krävs för att upprätthålla den tillgänglighet systemet ska hålla. 

Läs mer om SIMLOX

Life Cycle Management – hantering av ett system genom hela livscykeln.

Vi är experter inom LCM och hjälper våra kunder att fatta långsiktigt hållbara beslut, genom att hitta den optimala balansen mellan driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnad.

3